Главни одбор

Главни одбор

Главни  одбор  је највиши орган  странке  између  две скупштине и у том периоду утврђује и води  политику  странке  у  складу  са  одлукама  Скупштине  и  доноси најважније политичке  одлуке.  
Састав  Главног  одбора
Главни одбор чине:
1.    председник , заменик и потпредседници ДХСС
2.    председник и  потпредседник  Извршног  одбора ДХСС
3.    председник  и  потпредседник  Политичког  савета  ДХСС  
4.    директор Странке
5.    председници покрајинских одбора
6.    председници окружних одбора
7.     председници градских одбора
8.    председници општинских одбора
9.    посланици  у Народној скупштини Републике Србије  и посланици Скупштина Аутономних покрајина
10.    чланови Владе и именована лица од стране Владе  у  државним органима и организацијама
11.    чланови покрајинског извршног  већа
12.    носиоци највиших функција у локалној власти (председници општина и градоначелници, председници  скупштина општина и скупштина градова)
13.    председник  Демохришћанске омладине  
14.    кооптирани чланови, и то највише 10% од укупног броја чланова Главног Одбора, о чијем избору одлучује Главни одбор на предлог Председника странке
Надлежност  Главног  одбора

1. сазива Скупштину ДХСС ,
2. утврђује предлог дневног реда и пословника о раду скупштине ,
3. утврђује извештај о раду странке у периоду између две скупштине ,
4. утврђује предлог статута ДХСС, као и његових измена и допуна ,
5. утврђује предлог програма ДХСС као  и  његових  измена  и  допуна ,
6. на  предлог председника ДХСС бира  председника  и  чланове  Извршног  одбора  ДХСС ,
7. бира и разрешава Директора ДХСС ,
8. бира и разрешава Председника политичког савета ДХСС ,
9. одлучује о учешћу ДХСС  на изборима на свим нивоима ,
10. одлучује  о  учешћу  у  власти  на  свим  нивоима ,
11. утврђује изборне листе кандидата за народне посланике и друге непосредне изборе осим  локалних  избора,
12. утврђује задужења потпредседника ДХСС ,
13. одлучује о именовању посланика са изборне листе,
14. усваја изборни програм ДХСС ,
15. усваја  извештаје  Извршног  одбора  ДХСС ,
16. усваја извештаје Директора ДХСС и других органа ,
17. именује састав Надзорног одбора,
18. образује радна тела и радне комисије ,
19. доноси коначну одлуку по приговору на одлуку о искључењу из чланства ,
20. доноси акте којима се ближе уређује организација и рад органа ДХСС ,
21. доноси пословник о спровођењу избора за органе које бира скупштина странке ,
22. доноси правилник о раду посланичких и одборничких група (клубова) ,
23. доноси акте о финансијском и материјалном пословању ДХСС ,
24. доноси пословник о свом раду ,
25. доноси  одлуку  о удруживању  ДХСС  у  шире  политичке  савезе- коалиције
      у  земљи  и иностранству  и евенуталном  спајању- фузији ДХСС  са другом
      политичком  странком  ,                                                                                                          
26.  обавља друге послове и доноси одлуке у складу са овим Статутом и општим актим ДХСС


Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297