Статут

На основу  члана  20. Статута Демохришћанске  странке  Србије, Скупштина Демохришћанске странкe   Србије  на  седници одржаној дана 12. септембра 2009. године , усвојила је измене и допуне  статута  ДХСС који  у пречишћеном  тексту гласи  

  

СТАТУТ  ДЕМОХРИШЋАНСКЕ   СТРАНКЕ  СРБИЈЕ

 

ДЕО

УВОДНЕ  ОДРЕДБЕ 

Предмет Статута

Члан 1 .

Овим Статутом Демохришћанске странке Србије ( у даљем  тексту  ДХСС)  уређују се назив и седиште странке, симболи визуелног идентитета, изглед печата странке и организационих јединица по територијалном принципу, програмски циљеви , услови и начин учлањивања и престанка чланства, права , обавезе и одговорности чланова, организација по територијалном принципу и унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања, заступање странке, поступак измена и допуна програма и статута и поступак доношења и измена других општих аката странке, остваривање јавности рада, начин одлучивања о удруживања странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајања странке, начин финансирања странке, начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања, лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига странке и лице овлашћенои да контактира са надлежним органом, начин доношења одлуке о престанку рада, начин располагања имовином странке у случају престанка, као и друга питања од значаја за рад и деловање странке.  

 

Циљеви  и  начела  организовања  и деловања

Члан 2 .

Демохришћанска странка Србије је демократска политичка странка  слободних  грађана, заснована  на  принципима  модерних  европских  држава  и  идејама  хришћанске  демократије  на којима  почива  европска  цивилизација   а  које  подразумевају поштовање  човека , људског достојанства , права  и  слобода  независно  од  верске , расне и националне  припадности , политичких  уверења  и  социјалног  статуса , базирана  на  принципима  заштите  националних  интереса   грађана  Републике  Србије , одрживог и динамичног  развоја , владавине  права  и социјалне  правде , заштите  права својине , заштите  животне  средине  и  здравља  људи  .

ДХСС  не  прихвата  никакве  насилне , недемократске  и  тоталитарне  методе политичког  деловања.

Основни  циљ  Демохришћанске  странке  Србије  је афирмација  Србије  као  демократске државе и  пуноправног  члана  ЕУ  односно  припадње породици  европских држава   и народа . Да  би  тај циљ  био достигнут  ДХСС  се  залаже  за  правну државу , за  владавину права , за  борбу против криминала ,и корупције  при чему  ће  се  посебан  акценат  ставити  на борбу против кoрупције на нивоу  власти , за  фактички а  не начелно  слободно и независно  правосуђе , за  снажење  институ-ција уз максимално поштовање  принципа  поделе  власти , за  очување  територијалног  суверенитета  и интегритета  при чему КиМ   остају  нераскидиви  део целовите Србије , за чланство у евроатлантским  интеграцијама , за  максимално  поштовање  наших међуна-родних  обавеза , за   максималну  афирмацију  свих  људских и  грађанских слобода и права и пуне  толеранције  без  обзира  на  било какве разлике  по  било  ком  основу , за  неговање  добросуседских  односа  , за  афирмацију  права грађана  на  референдум  по свим важним  питањима  од јавног  значаја   у складу са Уставом  и  законом , за  покретање  производње, за  економске  реформе , за  социјалне  реформе   које  укључују  максималну   заштиту  угрожених категорија  становништва   , инвалида , болесних , хендикепираних , избеглица , прогнаника , темељне  реформе пензионог  система , школског  односно образованог  система , здравства и здравстевног  осигурања , пружање  перспектива  младим генерацијам , брига  за  наше  грађане у дијаспори  и  давање  бенефиција  за  повратак ,и  посебно  за  морални  преображај друштва  који подразумева  поштовање  свих осведочених  вредности  европске  цивилизације .

Ради  реализације  горе  наведених  циљева  ДХСС  сарађује  са  политичким  странкама , удружењима  и  асоцијацијама  у  земљи  и  иностранству .

Назив

Члан 3 .

Назив странке  је  ДЕМОХРИШЋАНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ.

Скраћени назив је: ДХСС

Назив странке на енглеском језику гласи: CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY ofSERBIA     

Назив странке на француском језику гласи:  PARTI CHRETIEN DEMOCRAT de SERBIE    

 ДХСС има статус правног лица.

Седиште

Члан 4 .

Седиште  ДХСС  је  у  Београду .

Печат и знак

Члан 5 .

Печат ДХСС је округлог  облика пречника  30  мм са пуним називом странке  уписа- ним   по ободу печата  ћириличним  писмом , у доњем делу уписано је седиште странке, док је у средини  печата скраћени назив странке.

Печат територијалних организационих јединица ДХСС је округлог облика пречника  30  мм са пуним називом странке  уписа- ним   по ободу печата  ћириличним  писмом , у доњем делу уписана је територијална организациона јединица странке, док је у средини  печата скраћени назив странке.

Симбол визуелног идентитета је знак елипсастог облика са логом у средини на којем је ћириличним словима исписан скраћени назив странке и то на тај начин да се испод слова Д налазе два слова С која су окренута једно од  другог.

Крсна слава  ДХСС је Ђурђевдан.

Страначке  боје су  бордо  и  златно-жута.

Застава је бордо боје  са  називом  странке  и знаком  на средини, изведеним посебном  типографијом  у з латно-жутој боји.  Бордо  боја је  М -100 % , Y -100 %  C-60%  a  жута  :  Y – 100 %  , M  - 20 %

Члан  6 .

Представљање  и  заступање

Демохришћанска  странка  Србије  је  правно  лице  уписано у регистар  политичких  странака  који  води  надлежни  орган .

Демохришћанску   странку Србије  представља  и  заступа Председник  странке који у складу  са  статутом  може  овластити  и  друга  лица  да  заступају  и  представљају ДХСС.

II   ДЕО

ЧЛАНСТВО

Учлањење  и статус  

Члан  7.

Чланови ДХСС  могу бити сви пунолетни грађани који прихватају Програм и Статут странке, под условом да нису чланови друге политичке странке  и  да  по  својим  основним  моралним вредностима  нису  искомпромитовани , те  би  њихово  чланство наносило  штету  странци.

Чланство у ДХСС стиче се  потписањем  приступнице. 

Права  чланова

Члан 8.

Члан ДХСС  има право:

1. да равноправно учествује у раду  ДХСС;

2. да бира и да буде биран у органе странке у складу са одредбама овог Статута;

3.да се информише  о  свим активностима ДХСС;

4. да покреће иницијативе  и ставља предлоге;

5. да захтева заштиту од органа ДХСС у случају угрожености или повреде права која проистичу из чланства                         

6.  да остварује друга права у складу са статутом и другим општим актима ДХСС   

Дужности   чланова

Члан 9 .

Сваки члан Странке има дужност:

1. да заступа и остварује програмска начела и политичке ставове ДХСС у јавности;

2. да својим чињењем, држањем  или  изјавама  не нарушава углед ДХСС;

3. да поштује статутарне одредбе и одлуке органа ДХСС;

4. да плаћа чланарину у складу са одлуком надлежног органа ДХСС ; 

Почасно  чланство

Члан 10.

Својство почасног члана додељује се лицу које својим залагањем и деловањем у јавности оствари нарочити допринос остварењу основних циљева ДХСС, одлуком Главног одбора на предлог председника Странке, уз сагласност именованог лица.

Престанак чланства

Члан 11.

Чланство у ДХСС престаје:

1.иступањем;

2.ступањем у чланство друге политичке странке;

3.искључењем;

4. смрћу  

Искључење  из  странке

Члан 12.

Члан може бити искључен из ДХСС у следећим случајевима:

1. ако учествује у активностима политичке природе супротно одлукама органа странке

2. због битне повреде дужности члана  ДХСС  из  члана  9.  Статута

3. кандидовањем  на изборној листи, иступањем  или  приступањем посланичком или одборничком клубу противно одлуци надлежних органа странке

Образложени предлог за искључење подноси општински,градски, окружни или покрајински одбор, или члан Председништва ДХСС.

Одлуку о искључењу доноси Председништво ДХСС, већином гласова од укупног броја својих чланова.

Образложена  одлука  о  искључењу  се  доставља  искљученом  члану  који  има право да  уложи  приговор  Главном  одбору  у  року од 15 дана  од  дана  пријема одлуке о  искључењу. Главни одбор  разматра  приговор  на  првој  наредној седници  и  може  да  стави  ван  снаге  одлуку  о  искључењу.

III  ДЕО

ОРГАНИЗАЦИЈА  И  ОРГАНИ  СТРАНКЕ

Члан 13.

ДХСС је организован на територијалном принципу.

Организацију странке чине: општински огранци и одбори, градске, окружне и покрајинске организације на чијој територији  члан странке има пребивалиште, односно боравиште.

Члан 14.

Органи ДХСС су:

1. Скупштина

2. Главни одбор

3. Председник

4. Председништво

5. Председништво у ужем саставу

6. Извршни  одбор

7. Политички савет

8. Директор

9. Надзорни одбор

10. Демохришћанска омладина

 

Избор органа

Члан 15.

Избори  за  све  органе ДХСС  спроводе се тајним гласањем. Мандат изабраних органа чланова ДХСС трaје четри године а може се по потрeби и продужити.

Изузетно, избор органа се спроводи јавним гласањем уколико тако претходно одлучи орган који врши избор или именовање, осим у случају избора на Скупштини или скупштини органа територијалне организационе јединице.  

Начин одлучивања

Члан 16.

Сви органи ДХСС могу пуноважно да  заседају  и  одлучују, када је на седници органа присутно више од половине од укупног броја  свих  чланова органа,  а  одлуке  органа  су пуноважне уколико  је  за  њихово  доношење  гласала  већина  присутних  чланова органа на седници, изузев ако није другачије прописано овим Статутом.  

Јавност рада

Члан 17.

Рад свих органа у ДХСС  је јаван.

У изузетним случајевима јавност се може искључити или ограничити.

О искључењу или ограничењу јавности рада органа ДХСС  одлучује односни орган ДХСС. 

Статут, Програм и друга општа акта ДХСС учиниће се доступним јавности путем интернета, и на други погодан начин којим се остварује сврха јавности.

Скупштина странке

Члан 18.

Скупштина  је  највиши  политички  орган  Странке.

Скупштину чине:

-чланови Председништва,

- председници и потпредседници покрајинских, окружних, градских и општинских одбора,

- чланови  Главног  одбора,

-  Директор странке,

- чланови председништва Демохришћанске омладине,

- чланови Политиког савета који су чланови странке,

-  чланови Извршног одбора,

- чланови Надзорног одбора,

- чланови Владе и именована лица од стране Владе  у  државним органима и организацијама

- чланови покрајинског извршног  већа

- носиоци јавних функција у јединицама локалне самоуправе,

Члан 19.

Скупштина се сазива најмање једном у две године.

Скупштину може сазвати:

1. Председник странке

2. Главни  одбор  одлуком  већине  од  укупног  броја  чланова.

Члан 20.

Скупштина:

1. усваја Програм и измене и  допуне Програма ДХСС 

2 .усваја Статут и измене и допуне Статута

3. разматра и усваја извештај Главног одбора о раду странке између два заседања

4. бира и разрешава председника странке, заменика председника странке и потпредседнике странке

5. доноси одлуку о статусним промена ДХСС , престанку њеног рада и правном и  имовинском следбеништву

6. усваја пословник о свом раду

Главни одбор

Члан 21.

Главни  одбор  је највиши орган  странке  између  две скупштине и у том периоду утврђује и води  политику  странке  у  складу  са  одлукама  Скупштине  и  доноси најважније политичке  одлуке. 

 

Састав  Главног  одбора

Члан  22.

Главни одбор чине:

1.            председник , заменик и потпредседници ДХСС

2.            председник и  потпредседник  Извршног  одбора ДХСС

3.            председник  и  потпредседник  Политичког  савета  ДХСС 

4.            директор Странке

5.            председници покрајинских одбора

6.            председници окружних одбора

7.            председници градских одбора

8.            председници општинских одбора

9.            посланици  у Народној скупштини Републике Србије  и посланици Скупштина Аутономних покрајина

10.          чланови Владе и именована лица од стране Владе  у  државним органима и организацијама

11.          чланови покрајинског извршног  већа

12.          носиоци највиших функција у локалној власти (председници општина и градоначелници, председници  скупштина општина и скупштина градова)

13.          председник  Демохришћанске омладине  

14.          кооптирани чланови, и то највише 10% од укупног броја чланова Главног Одбора, о чијем избору одлучује Главни одбор на предлог Председника странке

Надлежност  Главног  одбора

Члан 23.

Главни одбор:

1. сазива Скупштину ДХСС ,

2. утврђује предлог дневног реда и пословника о раду скупштине ,

3. утврђује извештај о раду странке у периоду између две скупштине ,

4. утврђује предлог статута ДХСС, као и његових измена и допуна ,

5. утврђује предлог програма ДХСС као  и  његових  измена  и  допуна ,

6. на  предлог председника ДХСС бира  председника  и  чланове  Извршног  одбора  ДХСС ,

7. бира и разрешава Директора ДХСС ,

8. бира и разрешава Председника политичког савета ДХСС ,

9. одлучује о учешћу ДХСС  на изборима на свим нивоима ,

10. одлучује  о  учешћу  у  власти  на  свим  нивоима ,

11. утврђује изборне листе кандидата за народне посланике и друге непосредне изборе осим  локалних  избора,

12. утврђује задужења потпредседника ДХСС ,

13. одлучује о именовању посланика са изборне листе,

14. усваја изборни програм ДХСС ,

15. усваја  извештаје  Извршног  одбора  ДХСС ,

16. усваја извештаје Директора ДХСС и других органа ,

17. именује састав Надзорног одбора,

18. образује радна тела и радне комисије ,

19. доноси коначну одлуку по приговору на одлуку о искључењу из чланства ,

20. доноси акте којима се ближе уређује организација и рад органа ДХСС ,

21. доноси пословник о спровођењу избора за органе које бира скупштина странке ,

22. доноси правилник о раду посланичких и одборничких група (клубова) ,

23. доноси акте о финансијском и материјалном пословању ДХСС ,

24. доноси пословник о свом раду ,

25. доноси  одлуку  о удруживању  ДХСС  у  шире  политичке  савезе- коалиције у  земљи  и иностранству  и евенуталном  спајању- фузији ДХСС  са другом политичком  странком,

26.  обавља друге послове и доноси одлуке у складу са овим Статутом и општим актим ДХСС

Сазивање  и  одржавање седница  Главног  одбора  ДХСС

Члан 24.

Главни одбор сазива Председник странке  или најмање једна половина укупног састава  чланова  Главног  одбора.

Главни  одбор  одржава  седнице по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Странке

Члан 25.

Председник странке:

1. представља и заступа странку у земљи и иностранству;

2. спроводи политику Странке

3. руководи страначком организацијом, усклађује функционисање њених органа и одвијање њених активности;

4. сазива и председава седницама Главног одбора и Председништва Странке;

5. сазива Скупштину странке;

6. одговоран је за спровођење одлука Скупштине и Главног одбора;

7. предлаже Главном одбору кандидата за Директора странке;

8. предлаже  Главном  одбору кандидата  за  председника  Извршног одбора  ДХСС

9. предлаже Главном одбору кандидата за председника Политичког савета странке;

10.предлаже Главном одбору кооптирање његових нових чланова Главног одбора;

11. изузетно, сазива седницу сваког органа Странке;

12. даје пуномоћје за заступање странке пред судом и другим државним органом.

13. обавља друге послове у складу са овим Статутом и овлашћењем Главног  одбора

Заменик  председника  и Потпредседници  ДХСС  

Члан 26.

У  ДХСС се бира заменик председника ДХСС, на предлог председника ДХСС.

Заменик председника ДХСС  има  права  и  обавезе  потпредседника ДХСС.

Заменик председника странке замењује председника сранке у обављању права и дужности предедника странке, у случају одсуства или спречености председника странке, и у другим случајевима по овлашћењу председника странке.

Потпредседници  обављају  послове  и  задатке које одреди Главни одбор, на основу предлога Председника ДХСС.

ДХСС  има два  Потпредседника. 

Избор Председника, Заменика председника и Потпредседника Странке  

Испитивање поверења

Члан  27.

У случају битног нарушавања статутарних обавеза, битног прекорачења овлашћења или  битног нарушавања угледа ДХСС , може  се ставити  предлог за изгласавање неповерења  и  суспензију Председника или Потпредседника странке. Овај предлог може ставити 30 општинских одбора или Главни  одбор  ДХСС. Одлуку по овом предлогу доноси Скупштина  ДХСС  тајним  гласањем већином гласова од укупног  састава.

У случају изгласавања неповерења Председнику ДХСС, Главни одбор бира привременог Председника ДХСС. У овом случају сазива се Скупштина ДХСС најкасније у року од три месеца од дана доношења одлуке о изгласавању неповерења.

Председништво

Члан  28.

Председништво ДХСС  чине:

1.            Председник ДХСС  ,

2.            Заменик председника и потпредседници  ДХСС ,

3.            Директор ,

4.            Председседник  Извршног одбора ДХСС ,

5.            Председник Политичког савета ,

6.            Председници покрајинских одбора ,

7.            Председници градских одбора,

8.            Председници окружних  одбора,

9.            Председник Демохришћанске омладине

Члан 29.

Председништво:

1.            извршава одлуке Главног одбора  ДХСС ,

2.            утврђује и води политику ДХСС  између две седнице Главног одбора ,

3.            утврђује предлоге одлука и аката које доноси Главни одбор и врши припрему седница Главног одбора ,

4.            доноси програм ширења и развијања организације странке и даје општа упутства о организационим питањима,

5.            именује и разрешава чланове Политичког савета ДХСС ,

6.            именује и разрешава портпарола ДХСС ,

7.            ставља ван снаге поједине одлуке органа странке које нису у сагласности са одлукама Председништва и Главног одбора,

8.            подноси извештаје Главном одбору ,

9.            доноси одлуку о искључењу из ДХСС ,

10.          доноси одлуку по приговору на одлуку о одбијању чланства ,

11.        покреће поступак за распуштање  Општинског, Градског Окружног или Покраинског одбора

12.          доноси одлуку о распуштању Општинског, Градског Окружног или Покраинског одбора,

13.          доноси одлуку о суспензији председника  одбора организационих територијалних јединица

14.          формира изборне штабове за  изборне кампање на свим нивоима осим локалних избора ,

15.          утврђује план и програм изборне кампање ,

16.          доноси одлуку о организацији и систематизацији Секретаријата странке

17.          доноси пословник о свом раду .

 Председништво  ДХСС у ужем саставу

Члан 30.

Председништво у ужем саставу чине Председник и Потпредседници странке, Директор, председници покрајинских одбора и председник Политичког савета.

Председништво у ужем саставу редовно заседа,  разматра  и  заузима  ставове  поводом  текућих политичких  питања, без  овлашћења  доношења  одлука  из надлежности Председништва  ДХСС .

Извршни  одбор

Члан  31.

Извршни  одбор  је  оперативни  орган  ДХСС .

Извршни  одбор има  председника  и  осам   чланова  које  бира Главни одбор странке.

Председника  Извршног одбора бира Главни одбор ДХСС  на  предлог  председника  ДХСС .

Извршни  одбор  обавља  оперативне  послове  ДХСС  које  на  њега из  оквира  своје  надлежности  пренесе  Председништво  ДХСС .

Извршни  одбор  ДХСС  доноси  Пословник о свом  раду.

Политички савет 

Члан 32.

Политички савет је орган ДХСС који разматра сва политичка питања од интереса за ДХСС, прати  рад  државних  органа  у појединим  областима,  и  органима  ДХСС подноси  предлоге , иницијативе  и  даје  мишљења.

Политички савет  има 9 чланова.

Начин рада и друга питања од значаја за рад Политичког савета уређује се Пословником о раду Политичког савета.  

Члан Политичког савета може бити лице које није члан странке.

Директор

Члан 33.

Директор странке је оперативно-политички орган странке који се стара о организацији странке и спровођењу одлука Председништва ,  Главног одбора и  Извршног  одбора ДХСС  

Директор странке:

1.            стара се о организацији странке;

2.            врши надзор над функционисањем органа територијалних  организационих јединица странке;

3.            стара се о приходима и расходима странке;

4.            руководи пословањем странке, обавља унутрашњу финансијску контролу, надлежним институцијама доставља извештаје, стара се о пословним књигама и евиденцијама;

5.            руководи радом Секретаријата странке;

6.            стара се о јединственом списку чланова странке;

7.            издаје чланске карте

8.            стара се о законитости рада стручних и административних служби Секретаријата Странке

9.            обавља друге послове у складу са овим Статутом и по овлашћењу и налогу Председништва,  Председника и  Извршног одбора  ДХСС .

Директора странке има права и обавезе у складу са законом.

Директора странке именује и разрешава Главни одбор на предлог Председника Странке. 

Секретаријат  ДХСС

Члан 34.

Секретаријат странке чине стручне и административне службе, организоване на основу одлуке Председништва странке.

Надзорни одбор 

Члан 35.

Надзорни одбор је орган надлежан  за  остваривање  унутрашње контроле финансијског пословања и начина управљања и располагања имовином ДХСС.

Надзорни одбор уређује начин остваривања увида чланова ДХСС у приходе и расходе ДХСС.

Надзорни одбор чини председник, заменик председника и три члана, које именује Главни одбор.

Чланство у Надзорном одбору је неспојиво са функцијом у Председништву ДХСС.

Надзорни одбор подноси Годишњи извештај Главном одбору.   

Демохришћанска омладина  

Члан 36.

Демохришћанску омладину чине чланови странке до 28 година старости а која се организује у оквиру Странке.

Демохришћанска омладина је самостална у свом раду, у оквирима Програма и других програмских аката и политичких ставова Странке.

Организација и начин рада Демохришћанске омладине уређује се одлуком коју доноси Скупштина Демократске омладине, а производи дејство на основу потврде Председништва странке о сагласности са обавезама из претходног става.

IV  ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  ДХСС

Члан 37.

ДХСС спроводи своју политику на општинском, градском, окружном и покрајинском нивоу кроз територијално организационе јединице и то:

  1. Општинске огранке
  2. Општинске   одборе  и Месне  одборе
  3. Градске организације
  4. Окружне организације
  5. Покрајинске организације

Општински огранак

Члан 38.

Општински органак се образује ради вођења политике странке на територији општине.

Oпштински огранак чине сви чланови странке са територије општине.

Органи општинског огранка чине: Скупштина, општински одбор и председник општинског одбора.

Скупштина  општинског  огранка

Члан  39.

Скупштина општинског огранка:

-          одлучује о извештају о раду који подноси председник општинског одбора

-          бира и разрешава председника општинског одбора

-          доноси Пословник о раду

-          разматра питања од значаја за рад странке на територији општине

Општински одбор

Члан 40.

Општински одбор руководи радом општинског огранка.

Општински одбор чине:

-  председник општинског одбора

- потпредседник општинског одбора

- чланови општинског одбора

- председник месног одбора

- шеф одборничке групе у скупштини општине

- носиоци јавних функција у органима општине

 

Надлежност Општинског одбора

Члан 41.

Општински одбор:

- организује рад странке на територији општине

- води политику странке на територији општине

- спроводи одлуке странке на својој територији

- именује изборни штаб, организује и спроводи кампању на својој територији

- одлучује о броју месних одбора, као и о образовању и распуштању месних одбора

- предлаже кандидате за органе и тела која се бирају на Скупштини странке и на градским, окружним и покрајинским скупштинама.

- предлаже кандидата за председника општине

- утврђује листу кандидата за одборнике општине

- предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије

- обавља друге послове на основу овог Статута и одлука Главног одбора и Председништва ДХСС 

Надлежност и спровођење избора за органе општинскиг огранака, као и сва друга питања која су од значаја за рад органа општинског огранка уређују се Правилником о територијалној организацији и Правилником о спровођењу избора за органе ДХСС, и другим општим актима странке. 

 

Месни   одбор

Члан 42.

Општински одбор може да оснива месне одборе за деловање у деловима општине (село, насеље, кварт и сл.).

Месне одборе чине председник и чланови које именује општински одбор.

Градска организација

Члан 43.

Градска организација се образује ради спровођења политике странке на територији града.

Органе градске организације чине: Скупштина, Градски одбор и Председник Градског одбора.

Надлежност Градског одбора

Члан 44.

Градски одбор:

-          Води политику странке на својој територији

-          стара се о координацији активности општинских одбора и ширењу и јачању страначке организације на свом подручју

-          утврђује листу кандидата за локалне изборе за органе града

-          утврђује расподелу функција у органима града

-          подноси предлоге Председништву странке

-          стара се о организацији изборних активности на свом подручју

-          доноси пословник о свом раду, уз сагласност Главног одбора

-          Спроводи одлуке странке на својој територији

-          Предлаже кандидата за градоначелника

-          Потврђује листе кандидата за градске  одборнике на својој територији

-          Утврђује листе кандидата за градске одборнике и предлаже посланике са своје територије

-           Подноси иницијативу Председништву  странке  за распуштање општинских одбора

Надлежност, састав, избор и опозив органа градске организације као и поступак спровођења избора за органе градских организација ближе се уређује  Правилником о територијалној организацији и Правилником о спровођењу избора за органе ДХСС, као и другим општим актима странке.

Окружна организација

Члан 45.

Окружна организација образује се ради вођења политике странке за подручје округа, на основу државне административно-територијалне поделе Републике Србије.

Органи окружне организације чине Скупштина, Окружни одбор и Председник окружног одбора.

Окружни одбор

Члан 46.

Окружни одбор:

-          Води политику странке на својој територији

-          Спроводи одлуке странке на својој територији

-          подноси предлоге Председништву странке

-          стара се о организацији изборних активности на свом подручју

-          доноси  пословник  о свом раду, уз сагласност Главног одбора

-          Предлаже кандидате за посланике са своје територије

-          Подноси иницијативу за  распуштање градских и општинских одбора

Надлежност, састав, избор и опозив као и спровођење избора за органе окружне организације ближе се уређује Правилником о територијалној организацији и Правилником о спровођењу избора за органе ДХСС, као и другим општим актима странке.

Покрајинска организација 

Члан  47.

Покрајинска организација се образује ради вођења политике странке на територији Покрајине.

Органе  покрајинске организације чине Скупштина, Покрајински одбор и Председник Покрајинског одбора.

 

Покрајински одбор

Члан 48.

Покрајински одбор:

-          Води политику странке на својој територији

-          Спроводи одлуке странке на својој територији

-          утврђује Програм странке за покрајину, на основу програма и општих политичких ставова странке

-          доноси изборни програм за покрајинске изборе

-          организује и спроводи изборне активности за покрајинске изборе

-          предлаже Главном одбору листу кандидата за посланике покрајинске скупштине

-          утврђује начин учешћа у органима власти покрајине

-          предлаже Извршном одбору распуштање градских одбора на територији Покрајине

-          обавља и друге послове и задатке које повери Главни одбор

-          Подноси иницијативу за  распуштање окружног, градског или општинског одбора

Надлежност, састав, избор и опозив као и спровођење избора за органе покранијске организације ближе се уређује  Правилником о територијалној организацији и Правилником о спровођењу избора за органе ДХСС, као и другим општим актима странке.  

 

V. МАТЕРИЈАЛНО  ПОСЛОВАЊЕ 

Извори  прихода

Члан 49.

Средства за финансирање својих активности странка стиче из јавних и приватних извора у складу са законом и то:

Јавне изворе чине средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне аутономије и буџета јединице локалне самоуправе, одобрена за финансирање редовног рада политичке странке и трошкова изборне кампање.

Приватне изворе чине: чланарина, прилози правних и физичких лица, приходи од промотивних активности политичке странке, приходи од имовине политичке странке и легати.

 

Одлуку о чланарини и висини чланарине доноси Главни одбор на предлог Директора ДХСС.

Члан 50.

Акте којима се ближе уређује начин материјалног и финансијског пословања Странке у складу са законом, доноси Главни одбор ДХСС.

Члан 51.

Директор ДХСС је одговорно лице за материјално и финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контактирање са надлежним државним органима у овој области, у складу са законом.

Директор ДХСС може да овласти друго лице за обављање поједних послова из овог члана Статута.

Материјално и финансијско пословања се ближе уређује општим актима које доноси Главни одбор ДХСС.

VI   ДЕО

ОПШТИ   АКТИ  ДХСС

Члан  52.

Општи акти ДХСС  су :

1. Статут

2. Пословник  о  раду  Скупштине  ДХСС

3. Пословник Главног одбора ДХСС

4. Пословник  Извршног одбора ДХСС

5. Правилник  о чланарини ДХСС

6. Правилник  о  територијалној  организацији  ДХСС

7. Правилник  о  спровођењу избора за органе ДХСС

8. Правилник  о раду  Демохришћанске  омладине

9.Правилник  о дисциплинској  одговорности

Пословнике  доноси  орган  чији  се  рад  тим  пословником  регулише а правилнике   доноси  Главни  одбор ДХСС  по  поступку  који је  регулисан Пословником  о раду  Главног одбора ДХСС  већином  гласова  чланова Главног одбора.

 VII  ДЕО

ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Престанак рада

Члан 53.

Демохришћанска  странка Србије  може  донети  одлуку  о престанку  рада на Скупштини

Странке.

Одлуку о престранку рада странкеможе  донети две трећине чланова Скупштине странке а изузетно Главни одбор странке. 

Одлуком  о престанку  рада Скупштина  или Главни одбор ће  одлучити и о имовини  ДХСС .

Усвајање  и измена и допуна статута  ДХСС

Члан  54.

Поступак  за  измену  и допуну статута ДХСС могу  покренути  Главни  одбор или Председнишптво  ДХСС .

Одлука   о покретању  поступка за измене и допуне  статута   садржи   разлоге и састав Статутарне комисије  која  израђује преднацрт и упућује  га на  расправу  свим органима ДХСС  која  траје  најмање  30 дана.

Након  завршене  расправе   статутарна  комисија  сачињава  нацрт  статута  који упућује  Главном  одбору на  разматрање.

Главни  одбор  ДХСС након  разматрања  свих амандмана  сачињава  предлог  статута  и упућује  га  Скупштини  која  га у целини  усваја  већином  гласова присутних  чланова .

Усклађивање општих аката са Статутом

Члан  55.

Општа акта странке из члана 52. Статута, а ради усклађивања са овим Статутом, надлежни органи странке донеће најкасније у року од 6 месеци од дана одржавања наредне седнице Скупштине странке.

Ступање на снагу

Члан 56.

Ове измене и допуне  статута  ступају  на снагу  даном  доношења.

 

 

У  Београду ,                                                                                     Председник Скупштине

12. 09.2009 године                                                                                  Предраг Савић      

 


Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297