Програм

ПРОГРАМСКЕ  ОСНОВЕ
ДЕМОХРИШЋАНСКЕ  СТРАНКЕ  СРБИЈЕ

ПОЛИТИЧКА   НАЧЕЛА

Демохришћанска  странка  Србије припада  породици  партија  евроспке  хришћанске  демократије. Њено  основно политичко  уверење почива на  два  равноправна принципа : на  принципу  јемстава

појединачних  права  грађана  и приватне  иницијативе  и на  принципу  друштвене солидарности засноване  на  хришћанском  моралу .

Демохришћанска  странка  Србије   такође  баштини  националну  традицију српског  народа  у  борби

за  слободу , демократију  и једнакост  људи пред  законом . Саставни  део  те националне традиције

је  и парламентарна  монархија  као  облик  владавине  о чему  свој  коначни суд  требају дати  грађани  Србије .

ДХСС  одбацује  сваку врсту  репресије , нетрпељивости  , неравноправности и  злоупотребе  власти.


Будући да је Србија вишенационална и мултиконфесионална заједница, ради унутрашње кохезије и стабилности, велике монотеистичке религије (источно и западно хришћанство, јудизам, ислам) требало би да буду уздигнуте у ранг званичних државних религија. Остале вероисповести су слободне. 


Држава, као добровољно организована људска заједница, пре свега би требала да буде демистификована и очишћена од идеолошких и идолопоклоничких застрањивања које су јој наметнуле безбожничке доктрине, удаљавајући је тако од њене исконске намене да буде заједничко добро из кога, радећи за добробит заједнице, свако добија и личну добробит. Лични просперитет је уско повезан са просперитетом  заједнице, као што и заједница може опстајати у благостању само ако је оно скуп појединачних благостања њених чланова.

 
Европска демократија је утемељена на слободној људској личности, појави коју у историји уводи хришћанско учење. Следствено томе, индивидуална слобода је кључна вредност за коју се залаже Демохришћанска странка Србије. Само друштво састављено од слободних и независних личности јесте истински слободно друштво. Слобода пре свега значи - одговорност и самодисциплину. У свом деловању Демохришћанска
странка Србије ће се залагати за реафирмацију личне одговорности, и инсистираће на самодисциплини без којих спољашњи закони и ограничења брзо постају празне форме.


На економском плану Демохришћанска странка Србије ставља нагласак на идеју и праксу социјалне правде и бриге за старе и немоћне, идеју коју су либералне доктрине раног капитализма запоставиле и омогућиле да дух заједништва, узајамности и солидарности буде злоупотребљен од стране комунистичког покрета. Приватна својина, као најефикаснији облик власништва, преферира се свугде осим у стратешким областима значајним за државу.


Демохришћанска  странка  Србије  верује  да је  савремен и ефикасан уставни  и правни  систем услов

доброг  уређења  државе , али сматра, исто  тако ,  да носиоци власти  и народни представници  морају да  се  руководе  строгим  етичким  начелима  у  вођењу  државне  политике .


У сфери правосуђа Демохришћанска странка Србије ће се залагати за конституисање сталежа судија који у свом раду неће одговарати ником, осим Високом  савету  судства, а који, исто као полиција и војска, неће моћи бити  чланови ни једне политичке партије.


Демохришћанска странка Србије заступа идеју да је предуслов стабилне државе мала  али јака и професионална војска која је самим својим присуством снажан економски генератор и као потрошач и као производач. Да би таква војска била установљена неопходна је потпуна и права деполитизација. Војска која је изнад и изван политике је гарант државне стабилности .
 
Као стратегијски приоритет Демохришћанска странка Србије истиче потребу за уклапањем у савремене технолошке токове и опремање и обучавање за рад у новоствореном технолошком окружењу. У последње две деценије дошло је до информатичке и технолошке револуције која је радикално променила услове рада. Уколико у кратком периоду не ухватимо корак са актуелним збивањима, земља ће доспети у колонијални положај у односу на технички напредни део света.
 
Демохришћанска странка Србије се залаже за потпуну слободу штампе, јавне речи, збора и договора.
На културном плану, приоритетан задатак је промена културног модела и афирмација традиционалног система вредности у коме ће поштење, истинољубивост, марљивост и остале врлине изопачене у комунизму бити високо рангиране и подстицане.
 
НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
 
Ни у овом веку није решено српско национално питање. Српски народ је расут на Балкану а није адекватно организован ни у прекоморској дијаспори. Матична држава нема до краја  међународно признате границе. Етничке и државне територије на којима живи српски народ се не поклапају, што је последица разорног деловања комунистичког режима. Национализам, као најстрашнија последица
комунизма, изазвао је јасну међуетничку нетрпељивост на територији бивше Југославије, где се грађански рат показао као најгоре могуће решење.
 
Демохришћанска странка Србије тежи пуном националном, културном, економском и духовном јединству српског народа, јер сматра да је то суштина бића сваке нације. Само у оквиру државе која је неспорна са   аспекта медјународног права, етнички и економски, један народ који је свестан своје традиције може остварити свој цивилизацијски напредак. Зато српски народ мора да ствара државу у којој ће њему као матичном народу и свим народностима који у тој држави живе, бити гарантована сва лична и грађанска права према највишим демократским стандардима. Све уређене државе света почивају на толеранцији између националног и грађанског, тако да ни српски народ нема разлога да се другачије понаша.
 
Реципрочно у односу на стандарде које прихвата у својој држави, Србија ће од свих других држава тражити примену истих стандарда за Србе који живе на тим територијама. Њима треба гарантовати право на употребу  језика, на употребу ћириличног писма, на образовању на српском језику, на судски поступак на српском језику, право на оснивање привредних, културних и спортских институција и организација које одржавају њихове мањинске интересе у односним државама.
 
Један од основних циљева Демохришћанске Странке странке Србије јесте духовна обнова српског народа јер без ње нема националне обнове. Зато је заштита свих српских, духовних, националних, културних и историјских споменика на свим територијама на којима се они налазе, приоритетна обавеза српске државе. Верско учење српске Православне цркве, српска држава мора да штити и обезбеди на читавој својој територији, као и у дијаспори. Остале велике монотеистичке религије које исповедају националне мањине у Србији имају исти статус. То је једини начин да се национално васпитање, као основа општег процеса образовања, обезбеди као темељ грађанског друштва, с тим да се оно мора јасно одвојити од догматске и идеолошке индоктринације.
 
Превазилажење идеолошких разлика међу деловима српског народа после IIсветског рата, а због погубног деловања комунизма и национализма, приоритетни је задатак Демохришћанске странке Србије. За нашу странку то је примарно питање националног помирења чију садржину чине основна демократска начела.
 
СПОЉНА ПОЛИТИКА  
 
Демохришћанска странка Србије  се залаже  за  што бржи  приступ  Србије Европској унијиј и другим  евро- атлантским  органиѕацијама , уверени да је то најбржи и  најсигурнији  пут да  се  заштите

национални  и државни интереси  Србије и да  се  истовремено  обезбеди брз  државни и народни  напредак . За  ДХСС  Европска унија  нема  алтернативу .
 
Једанпут за увек српски народ мора да схвати да у оквиру Међународне заједнице не постоје емоције већ само интереси. Зато водење спољне политике мора да се повери искључиво професионално образовном кадру.
  

ЕКОНОМСКА   И  СОЦИЈАЛНА  ПОЛИТИКА
 
Демохришћанска странка Србије,  жели да створи државу која одговара бићу српског народа, дакле државу тржишне привреде са јаким социјалним стабилизаторима. Зато ми сматрамо да се државна економска политика од сада па убудуће једноставно мора водити флексибилно и постепено. Модел којем тежимо је европски, са рационалним модификацијама које одговарају нашим унутрашњим условима и спољном окружењу.  
 
Демохришћанска странка Србије своју замисао о Србији као демократској и грађанској држави заснива на схватању државе као социјално-тржишне организације. Зато се грађанима као максимум мора обезбедити социјална правда, а као минимум социјална правичност, нарочито у погледу коришћења основних друштвених услуга које се тичу социјалне и пензијске заштите.
 
Право на рад и сва права која из њега проистичу штите се уставом. Слободно је право на зараду, на безбедне и здраве радне услове и право на плаћени одмор.
 
Гарантује се право на слободан избор радног места под једнаким условима; гарантује се право на синдикално организовање и водјење самосталне синдикалне политике. Синдикати се оснивају према струкованим потребама и не могу их оснивати држава или политичке странке. Избори финансирања
синдиката су слободни али подлежу контроли надлежних државних органа.
 
Право на штрајк је апсолутно право.
 
Неприкосновена је, такоде, и потпуна обустава рада, осим у пословима од посебног интереса за државу, где се мора обезбедити минимум процеса рада.
 
Социјална давања по основу незапослености гарантују се у периоду од године дана. Ова давања не могу бити мања од егзистенцијалног минимума, а износе највише половину просечне зараде у прошлој години.
Средства за ову надокнаду се обезбедјују из посебних фондова који се формирају од стране послодаваца. У раду фондова учествују равноправно послодавци и послопримци. Рад фондова је јаван, а управа мешовита.
 
О старосним и привременим пензијама стара се првенствено држава.
 
Породица и материнство су, сматра Демохришћанска странка Србије, основни темељи друштва, зато се посебно и штите. Установе дечје заштите могу бити и приватне а држава је дужна да их подстиче и помаже разлицитим олакшицама.
 
Родитељи су равноправни у васпитању и подизању деце.
 
Половима се признаје потпуна равноправност, уз изједначавање статуса мајки по основу радног односа.
 
Посебне мере социјалне заштите обезбедују се самосталним пољопривредним произвођачима, које би требало да обезбеде њихов изједначен статус са осталим категоријама становништва.
 
Избегли и прогнани Срби уживају посебну заштиту и гарантује им се одсуство сваке дискриминације.
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
 
Демохришћанска странка Србије се залаже за потпуну здравствену заштиту свих грађана.
 
Здравствене установе могу оснивати држава и појединци. Социјално угроженим категоријама становништва здравствену заштиту обезбеђује држава. Апсолутни приоритет у здравственој заштити српске државе уживају мере за повецање наталитета, које финансира држава из специјалних фондова.

 Лекарски позив је неприкосновен и признат у друштву. Законом о лекарским удружењима утврдила би се основна начела  лекарског кодекса, за чију повреду би могла да уследи и мера забране бављења лекарским позивом.
 
Производња и промет лекова се уредује Законом и строго контролише. Демохришћанска странка Србије се залаже за апсолутну забрану свих поступака који могу довести до неприродних манипулација са људском расом.
 
ЉУДСКА ПРАВА  
 
Демохришћанска странка Србије сматра да су људско достојанство и људска права недељиви. Такав корпус личних права неотуђјиво је својство сваког појединца и неизоставни део његовог учешћа у државној заједници.
 
Корпус личних права одредује се искључиво Уставом, и спада у надлежност уставног суда. Атак на лична права било које власти сматра се најтежом повредом слободе личности и кажњава најстрожије према кривичном закону.
 
Сви су грађани пред законом једнаки. Пол, раса, вероисповест, национална припадност и политичка уверења, се никад не смеју представљати сметњу за пуну  афирмацију   личних права.

 
Основна људска права су : право на живот, право на слободу, право на личну слободу, право на мишљење и изношење мишљења, право на породицу, право на слободу кретања и право на српско држављанство.
Заштита ових права најпречи је задатак српске државе и гарантује се свим грађанима Србије.
 
Држављанин Србије, условима одређеним унутрашњим међународним правом, могу стицати и држављанство других држава.
 
Избегли и прогнани Срби уживају пуну заштиту матичне државе, и признају им се сва права и дужности матичних држављана.
 
ОДНОС ГРАђАНИНА И ДРЖАВЕ  
 
Демохришћанска странка Србије инсистира на стриктној подели власти на : законодавну, извршну и судску. С обзиром да је Скупштина највиши израз државног суверенитета, она гарантује и контролише спроводјење прописа којима се уређује државни живот.


 Влада је одговорна скупштини.
Председник  Републике представља  државу у земљи  и  иностранству.
 
Грађанин је темељ  државног уређења. Србије Сва његова права штите се апсолутно, а он своје дужности извршава такодје по принципу стриктне поделе власти. Нико се не може сматрати кривим док му се кривица не докаже у правоснажно окончаном судском поступку. Осим ако није затечен у вршењу кривичног дела, грађанин не може бити лишен слободе. Против правним се сматра свако лишење слободе без судског налога.
 
Лица лишена слободе апсолутно се штите од сваке врсте тортуре, духовне или физичке. Свако лице под оптужбом има право на браниоца, који се обезбеђује самостално или по службеној дужности.
 
Притвор до покретања истраге не може трајати дуже од 24 часа, а осумњичени има право да одмах обавести браниоца или своју породицу.
 
Стан је неповредив. Не може се ући у стан без судског налога, осим ако није у питању директно извршавање кривичног дела.
 
Писмо и све врсте писмених пошиљки су неповредиви и не могу се отварати без судског налога. Грађанин има право на непристасан и законит суд. Ко повреди то право биће одмах уклоњен из било ког облика власти. Апсолутна вредност српске државе је приватна својина. Свака повреда приватне својине сматра се кривичним делом и кажњава законом.
 
ПОЛИТИЧКА ПРАВА  
 
Демохришћанска странка Србије политичким правима сматра :
 
 Право на припадност политичкој странци; право на мирно окупљање; право на миран протест; право на збор и договор; и право на слободно изражавање мишљења говором, писмом или сликом.
 
Сва права могу се вршити јавно.
 
Ако се у извршењу ових права повреди слобода другог граданина, учинилац одговара по Закону.
 
Појединци или групе могу обавестити надлежне државне органе о намери да искористе неко од својих политичких права.
 
Државни органи им морају обезбедити услове за ту активност. Ко грађанима ускрати вршење политичких права, удаљава се из државне службе и кажњава по Закону.
 
Демохришћанска странка Србије не жели државу у којој постоји било који вид политичке полиције.
 
Служба државне безбедности за свој рад одговорна је државној скупштини.


Службеници те службе не могу бити на законодавним или службеним дужностима.
 
ИНФОРМИСАЊЕ  
 
Штампа је слободна. Проток информација на електронским медијима је слободан. Гарантује се право на изношење информација у медијима без обзира ко им је оснивач. За изношење лажних информација се одговара по Закону.
 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
Демохришћанска странка Србије сматра да је Србија биолошки и еколошки угрожена земља. Да би се обезбедила будућност спрском потомству ми морамо изградити привреду која одговара медјународним еколошким стандардима.
 
Таква привреда почива на чистој технологији и безбедној опреми. Набавка такве технологије и опреме помаже се од стране државе различитим олакшицама.
 
Државни органи у заштити човекове околине делују превентивно и репресивно.
 
Репресивно деловање подразумева високе казне, новчане и затворске за сваку злоупотребу. Признају се све међународне конвенције, које се односе на заштиту човекове околине. Унутрашњим законодавством се штити сваки облик коришћења воде, земље и ваздуха.
 
Посебни државни задатак је штедња енергије. Демохришћанска странка Србије се залаже за очување природних енергетских ресурса и против је изградње атомских централа на територији Србије.
 
За заштиту животне средине непосредно одговара влада а контролу врши
Државна скупштина.
 
ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА  
 
Основ српске просвете, према схватању Демохришћанске странке Србије, су предшколске установе, основне школе, средње школе и универзитети. Само је основно образовање апсолутно обавезно и њега у потпуности финансира држава.
 
Програми свих школа су уједначени на читавој државној територији.
 
Националне мањине имају право на школовање на свом језику и свом писму.
 
Универзитети су потпуно слободни и аутономни.
 
Све врсте школа и универзитета потпуно равноправно могу оснивати држава или појединци. Мрежу свих просветних установа утврдује држава својим развојним плановима. У школама и на универзитету је сваки вид идеолошке, догматске или политичке индоктринације.
 
Теолошким факултетима и верским школама признаје се статус високошколских установа, са свим правима и дужностима које из тога произилазе.
 
Научно истраживачка делатност је апсолутно слободна а српска држава обавезна да је помогне у сваком погледу.
 
Демохришћанска странка Србије сматра да је приоритет наућних делатности повратак у међународне форуме и истраживацке пројекте.
 
Оснивање научних институција је слободно, а њихов основни циљ мора да буде контакт са младим стручним људима у земљи и расејању.
 
Сваки вид културног изражавања је слободан.
 
Културне институције финансирају се из државног буџета или приватних извора.
 
Демохришћанска странка Србије се залаже за повратак изворима српске културе, чија је основна карактеристика високи степен уметничког укуса.
 
Претпоставке за финансирање културних достигнућа, морају бити засноване на уметничкој вредности, стручности и националном доприносу.
 
Демохришћанска странка Србије се залаже за обезбеђивање најугледнијих статуса у друштву свим просветним, научним и културним посленицима. То је традиционална вредност српског народа и ми је не смемо изгубити.

Резиме

Падом  режима  Слободана Милошевића  2000 године и формирањем  самосталне  , независне  и

међународно  признате  државе  Србије  2006  године , оствариле  су се  две  изузетно значајне  тачке

политичког  програма  ДХСС .

Уставно , политичко ,економско и културно  устројство  Србије које  је  потом  установљено  не  одговара  у потпуности  начелима и мишљењу  ДХСС. Отуда  ДХСС  предлаже неколико  конкретних

идеја  промене  укупног  уређења  Србије у  следећем правцу :

1. Промена устава Србије у складу са  савременим европским   тежњама по којима  устав шредставља

својеврсну  и  врховну повељу о правима  грађана и највише  јемство  ограничења ,контроле и јавности

у раду  свих носилаца  државне  власти .


2. Најшира територијална  децентрализација  зтаснована  на општинској   самоуправи. Организација  аутономних  покрајина   је могућа  у сваком  случају у којем  се истовремено  испуне три услова : минимум  од милион  становника , подручје од  најмање 25.000 км2 и поѕитиван  исход  изјашњавања 

грађана  о аутономном  статусу / референдум /. Аутономне покрајине могу саме изабрати степен и обим

својих аутономчних  права  у сагласности са могућностима  које предвиђа  устав .Уставом одређена овлашћења   остају  у искључивој  надлежности  централних  органа  власти / шпански  модел /

 

3. Широка  територијална  децентрализација подразумева  поделу Србије на регионе  који се формира-

ју на бази  територијалних целина , броја  становника , природних  , економских , саобраћајних и других

специфичности . Реално је  да Србија  има  око  30  региона / области , округа , регија / који ће бити

адекватно  административно  уређени и организовани  превасходно водећи рачуна о интересима грађана  који  на тим  подручјима  живе .

Неопходно  је такође  редефинисати  територијалну  организацију  када  су општине  у питању , јер  поједина  насељена  места  по постојећем  систему потпуно  безразложно  имају  статус  општина.

 

Реално  је  да Србија има око  120  општина .

Сходно  оваквој  реорганизацији  Србија  изменом  устава треба  да  има  парламент  са  150  посланика

и то  парламент  који  ће бити  дводомни / веће  општина  са  120  посланика  и веће  региона  са  30 посланика ./ На  тај начин  свака  општина  имала  био по  једног посланика   а грађани  би знали  ко је

њихов  изабрани  представник .

 

4. Увођење  развијеног система прогресивног  опорезивања  прихода  појединаца и корпорација   

/ порески  разреди / у распону  од  0-85 % како би се обезбедила  укупна друштвена равноиправност у финансирању  јавних  трошкова .ПДВ , акцизе , царине и остали  виодви  дажбина  остају  као систем

линеарног  опорезивања .

5. Свеобухватна реформа   просветног  система / модернизација  , страни језици , компјутерско  образовање , главни и споредни предмети, развијање  талената код деце , слобода мишљења , драстично  упрошћени програми , изборност  предмета . Брза и ефикасна  реформа  високог  школства у складу  са модерним  европским  универзитетским  системом . Смањење  броја  државних  универзитета  и  факултета .

Београд , септембар  2009. године
Скупштина  ДХСС