Програм

ПРОГРАМСКЕ  ОСНОВЕ
ДЕМОХРИШЋАНСКЕ  СТРАНКЕ  СРБИЈЕ

ПОЛИТИЧКА   НАЧЕЛА

Демохришћанска  странка  Србије припада  породици  партија  евроспке  хришћанске  демократије. Њено  основно политичко  уверење почива на  два  равноправна принципа : на  принципу  јемстава

појединачних  права  грађана  и приватне  иницијативе  и на  принципу  друштвене солидарности засноване  на  хришћанском  моралу .

Демохришћанска  странка  Србије   такође  баштини  националну  традицију српског  народа  у  борби

за  слободу , демократију  и једнакост  људи пред  законом . Саставни  део  те националне традиције

је  и парламентарна  монархија  као  облик  владавине  о чему  свој  коначни суд  требају дати  грађани  Србије .

ДХСС  одбацује  сваку врсту  репресије , нетрпељивости  , неравноправности и  злоупотребе  власти.


Будући да је Србија вишенационална и мултиконфесионална заједница, ради унутрашње кохезије и стабилности, велике монотеистичке религије (источно и западно хришћанство, јудизам, ислам) требало би да буду уздигнуте у ранг званичних државних религија. Остале вероисповести су слободне. 


Држава, као добровољно организована људска заједница, пре свега би требала да буде демистификована и очишћена од идеолошких и идолопоклоничких застрањивања које су јој наметнуле безбожничке доктрине, удаљавајући је тако од њене исконске намене да буде заједничко добро из кога, радећи за добробит заједнице, свако добија и личну добробит. Лични просперитет је уско повезан са просперитетом  заједнице, као што и заједница може опстајати у благостању само ако је оно скуп појединачних благостања њених чланова.

 
Европска демократија је утемељена на слободној људској личности, појави коју у историји уводи хришћанско учење. Следствено томе, индивидуална слобода је кључна вредност за коју се залаже Демохришћанска странка Србије. Само друштво састављено од слободних и независних личности јесте истински слободно друштво. Слобода пре свега значи - одговорност и самодисциплину. У свом деловању Демохришћанска
странка Србије ће се залагати за реафирмацију личне одговорности, и инсистираће на самодисциплини без којих спољашњи закони и ограничења брзо постају празне форме.


На економском плану Демохришћанска странка Србије ставља нагласак на идеју и праксу социјалне правде и бриге за старе и немоћне, идеју коју су либералне доктрине раног капитализма запоставиле и омогућиле да дух заједништва, узајамности и солидарности буде злоупотребљен од стране комунистичког покрета. Приватна својина, као најефикаснији облик власништва, преферира се свугде осим у стратешким областима значајним за државу.


Демохришћанска  странка  Србије  верује  да је  савремен и ефикасан уставни  и правни  систем услов

доброг  уређења  државе , али сматра, исто  тако ,  да носиоци власти  и народни представници  морају да  се  руководе  строгим  етичким  начелима  у  вођењу  државне  политике .


У сфери правосуђа Демохришћанска странка Србије ће се залагати за конституисање сталежа судија који у свом раду неће одговарати ником, осим Високом  савету  судства, а који, исто као полиција и војска, неће моћи бити  чланови ни једне политичке партије.


Демохришћанска странка Србије заступа идеју да је предуслов стабилне државе мала  али јака и професионална војска која је самим својим присуством снажан економски генератор и као потрошач и као производач. Да би таква војска била установљена неопходна је потпуна и права деполитизација. Војска која је изнад и изван политике је гарант државне стабилности .
 
Као стратегијски приоритет Демохришћанска странка Србије истиче потребу за уклапањем у савремене технолошке токове и опремање и обучавање за рад у новоствореном технолошком окружењу. У последње две деценије дошло је до информатичке и технолошке револуције која је радикално променила услове рада. Уколико у кратком периоду не ухватимо корак са актуелним збивањима, земља ће доспети у колонијални положај у односу на технички напредни део света.
 
Демохришћанска странка Србије се залаже за потпуну слободу штампе, јавне речи, збора и договора.
На културном плану, приоритетан задатак је промена културног модела и афирмација традиционалног система вредности у коме ће поштење, истинољубивост, марљивост и остале врлине изопачене у комунизму бити високо рангиране и подстицане.
 
НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА
 
Ни у овом веку није решено српско национално питање. Српски народ је расут на Балкану а није адекватно организован ни у прекоморској дијаспори. Матична држава нема до краја  међународно признате границе. Етничке и државне територије на којима живи српски народ се не поклапају, што је последица разорног деловања комунистичког режима. Национализам, као најстрашнија последица
комунизма, изазвао је јасну међуетничку нетрпељивост на територији бивше Југославије, где се грађански рат показао као најгоре могуће решење.
 
Демохришћанска странка Србије тежи пуном националном, културном, економском и духовном јединству српског народа, јер сматра да је то суштина бића сваке нације. Само у оквиру државе која је неспорна са   аспекта медјународног права, етнички и економски, један народ који је свестан своје традиције може остварити свој цивилизацијски напредак. Зато српски народ мора да ствара државу у којој ће њему као матичном народу и свим народностима који у тој држави живе, бити гарантована сва лична и грађанска права према највишим демократским стандардима. Све уређене државе света почивају на толеранцији између националног и грађанског, тако да ни српски народ нема разлога да се другачије понаша.
 
Реципрочно у односу на стандарде које прихвата у својој држави, Србија ће од свих других држава тражити примену истих стандарда за Србе који живе на тим територијама. Њима треба гарантовати право на употребу  језика, на употребу ћириличног писма, на образовању на српском језику, на судски поступак на српском језику, право на оснивање привредних, културних и спортских институција и организација које одржавају њихове мањинске интересе у односним државама.
 
Један од основних циљева Демохришћанске Странке странке Србије јесте духовна обнова српског народа јер без ње нема националне обнове. Зато је заштита свих српских, духовних, националних, културних и историјских споменика на свим територијама на којима се они налазе, приоритетна обавеза српске државе. Верско учење српске Православне цркве, српска држава мора да штити и обезбеди на читавој својој територији, као и у дијаспори. Остале велике монотеистичке религије које исповедају националне мањине у Србији имају исти статус. То је једини начин да се национално васпитање, као основа општег процеса образовања, обезбеди као темељ грађанског друштва, с тим да се оно мора јасно одвојити од догматске и идеолошке индоктринације.
 
Превазилажење идеолошких разлика међу деловима српског народа после IIсветског рата, а због погубног деловања комунизма и национализма, приоритетни је задатак Демохришћанске странке Србије. За нашу странку то је примарно питање националног помирења чију садржину чине основна демократска начела.
 
СПОЉНА ПОЛИТИКА  
 
Демохришћанска странка Србије  се залаже  за  што бржи  приступ  Србије Европској унијиј и другим  евро- атлантским  органиѕацијама , уверени да је то најбржи и  најсигурнији  пут да  се  заштите

национални  и државни интереси  Србије и да  се  истовремено  обезбеди брз  државни и народни  напредак . За  ДХСС  Европска унија  нема  алтернативу .
 
Једанпут за увек српски народ мора да схвати да у оквиру Међународне заједнице не постоје емоције већ само интереси. Зато водење спољне политике мора да се повери искључиво професионално образовном кадру.
  

ЕКОНОМСКА   И  СОЦИЈАЛНА  ПОЛИТИКА
 
Демохришћанска странка Србије,  жели да створи државу која одговара бићу српског народа, дакле државу тржишне привреде са јаким социјалним стабилизаторима. Зато ми сматрамо да се државна економска политика од сада па убудуће једноставно мора водити флексибилно и постепено. Модел којем тежимо је европски, са рационалним модификацијама које одговарају нашим унутрашњим условима и спољном окружењу.  
 
Демохришћанска странка Србије своју замисао о Србији као демократској и грађанској држави заснива на схватању државе као социјално-тржишне организације. Зато се грађанима као максимум мора обезбедити социјална правда, а као минимум социјална правичност, нарочито у погледу коришћења основних друштвених услуга које се тичу социјалне и пензијске заштите.
 
Право на рад и сва права која из њега проистичу штите се уставом. Слободно је право на зараду, на безбедне и здраве радне услове и право на плаћени одмор.
 
Гарантује се право на слободан избор радног места под једнаким условима; гарантује се право на синдикално организовање и водјење самосталне синдикалне политике. Синдикати се оснивају према струкованим потребама и не могу их оснивати држава или политичке странке. Избори финансирања
синдиката су слободни али подлежу контроли надлежних државних органа.
 
Право на штрајк је апсолутно право.
 
Неприкосновена је, такоде, и потпуна обустава рада, осим у пословима од посебног интереса за државу, где се мора обезбедити минимум процеса рада.
 
Социјална давања по основу незапослености гарантују се у периоду од године дана. Ова давања не могу бити мања од егзистенцијалног минимума, а износе највише половину просечне зараде у прошлој години.
Средства за ову надокнаду се обезбедјују из посебних фондова који се формирају од стране послодаваца. У раду фондова учествују равноправно послодавци и послопримци. Рад фондова је јаван, а управа мешовита.
 
О старосним и привременим пензијама стара се првенствено држава.
 
Породица и материнство су, сматра Демохришћанска странка Србије, основни темељи друштва, зато се посебно и штите. Установе дечје заштите могу бити и приватне а држава је дужна да их подстиче и помаже разлицитим олакшицама.
 
Родитељи су равноправни у васпитању и подизању деце.
 
Половима се признаје потпуна равноправност, уз изједначавање статуса мајки по основу радног односа.
 
Посебне мере социјалне заштите обезбедују се самосталним пољопривредним произвођачима, које би требало да обезбеде њихов изједначен статус са осталим категоријама становништва.
 
Избегли и прогнани Срби уживају посебну заштиту и гарантује им се одсуство сваке дискриминације.
 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА  
 
Демохришћанска странка Србије се залаже за потпуну здравствену заштиту свих грађана.
 
Здравствене установе могу оснивати држава и појединци. Социјално угроженим категоријама становништва здравствену заштиту обезбеђује држава. Апсолутни приоритет у здравственој заштити српске државе уживају мере за повецање наталитета, које финансира држава из специјалних фондова.

 Лекарски позив је неприкосновен и признат у друштву. Законом о лекарским удружењима утврдила би се основна начела  лекарског кодекса, за чију повреду би могла да уследи и мера забране бављења лекарским позивом.
 
Производња и промет лекова се уредује Законом и строго контролише. Демохришћанска странка Србије се залаже за апсолутну забрану свих поступака који могу довести до неприродних манипулација са људском расом.
 
ЉУДСКА ПРАВА  
 
Демохришћанска странка Србије сматра да су људско достојанство и људска права недељиви. Такав корпус личних права неотуђјиво је својство сваког појединца и неизоставни део његовог учешћа у државној заједници.
 
Корпус личних права одредује се искључиво Уставом, и спада у надлежност уставног суда. Атак на лична права било које власти сматра се најтежом повредом слободе личности и кажњава најстрожије према кривичном закону.
 
Сви су грађани пред законом једнаки. Пол, раса, вероисповест, национална припадност и политичка уверења, се никад не смеју представљати сметњу за пуну  афирмацију   личних права.

 
Основна људска права су : право на живот, право на слободу, право на личну слободу, право на мишљење и изношење мишљења, право на породицу, право на слободу кретања и право на српско држављанство.
Заштита ових права најпречи је задатак српске државе и гарантује се свим грађанима Србије.
 
Држављанин Србије, условима одређеним унутрашњим међународним правом, могу стицати и држављанство других држава.
 
Избегли и прогнани Срби уживају пуну заштиту матичне државе, и признају им се сва права и дужности матичних држављана.
 
ОДНОС ГРАђАНИНА И ДРЖАВЕ  
 
Демохришћанска странка Србије инсистира на стриктној подели власти на : законодавну, извршну и судску. С обзиром да је Скупштина највиши израз државног суверенитета, она гарантује и контролише спроводјење прописа којима се уређује државни живот.


 Влада је одговорна скупштини.
Председник  Републике представља  државу у земљи  и  иностранству.
 
Грађанин је темељ  државног уређења. Србије Сва његова права штите се апсолутно, а он своје дужности извршава такодје по принципу стриктне поделе власти. Нико се не може сматрати кривим док му се кривица не докаже у правоснажно окончаном судском поступку. Осим ако није затечен у вршењу кривичног дела, грађанин не може бити лишен слободе. Против правним се сматра свако лишење слободе без судског налога.
 
Лица лишена слободе апсолутно се штите од сваке врсте тортуре, духовне или физичке. Свако лице под оптужбом има право на браниоца, који се обезбеђује самостално или по службеној дужности.
 
Притвор до покретања истраге не може трајати дуже од 24 часа, а осумњичени има право да одмах обавести браниоца или своју породицу.
 
Стан је неповредив. Не може се ући у стан без судског налога, осим ако није у питању директно извршавање кривичног дела.
 
Писмо и све врсте писмених пошиљки су неповредиви и не могу се отварати без судског налога. Грађанин има право на непристасан и законит суд. Ко повреди то право биће одмах уклоњен из било ког облика власти. Апсолутна вредност српске државе је приватна својина. Свака повреда приватне својине сматра се кривичним делом и кажњава законом.
 
ПОЛИТИЧКА ПРАВА  
 
Демохришћанска странка Србије политичким правима сматра :
 
 Право на припадност политичкој странци; право на мирно окупљање; право на миран протест; право на збор и договор; и право на слободно изражавање мишљења говором, писмом или сликом.
 
Сва права могу се вршити јавно.
 
Ако се у извршењу ових права повреди слобода другог граданина, учинилац одговара по Закону.
 
Појединци или групе могу обавестити надлежне државне органе о намери да искористе неко од својих политичких права.
 
Државни органи им морају обезбедити услове за ту активност. Ко грађанима ускрати вршење политичких права, удаљава се из државне службе и кажњава по Закону.
 
Демохришћанска странка Србије не жели државу у којој постоји било који вид политичке полиције.
 
Служба државне безбедности за свој рад одговорна је државној скупштини.


Службеници те службе не могу бити на законодавним или службеним дужностима.
 
ИНФОРМИСАЊЕ  
 
Штампа је слободна. Проток информација на електронским медијима је слободан. Гарантује се право на изношење информација у медијима без обзира ко им је оснивач. За изношење лажних информација се одговара по Закону.
 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
 
Демохришћанска странка Србије сматра да је Србија биолошки и еколошки угрожена земља. Да би се обезбедила будућност спрском потомству ми морамо изградити привреду која одговара медјународним еколошким стандардима.
 
Таква привреда почива на чистој технологији и безбедној опреми. Набавка такве технологије и опреме помаже се од стране државе различитим олакшицама.
 
Државни органи у заштити човекове околине делују превентивно и репресивно.
 
Репресивно деловање подразумева високе казне, новчане и затворске за сваку злоупотребу. Признају се све међународне конвенције, које се односе на заштиту човекове околине. Унутрашњим законодавством се штити сваки облик коришћења воде, земље и ваздуха.
 
Посебни државни задатак је штедња енергије. Демохришћанска странка Србије се залаже за очување природних енергетских ресурса и против је изградње атомских централа на територији Србије.
 
За заштиту животне средине непосредно одговара влада а контролу врши
Државна скупштина.
 
ПРОСВЕТА, НАУКА И КУЛТУРА  
 
Основ српске просвете, према схватању Демохришћанске странке Србије, су предшколске установе, основне школе, средње школе и универзитети. Само је основно образовање апсолутно обавезно и њега у потпуности финансира држава.
 
Програми свих школа су уједначени на читавој државној територији.
 
Националне мањине имају право на школовање на свом језику и свом писму.
 
Универзитети су потпуно слободни и аутономни.
 
Све врсте школа и универзитета потпуно равноправно могу оснивати држава или појединци. Мрежу свих просветних установа утврдује држава својим развојним плановима. У школама и на универзитету је сваки вид идеолошке, догматске или политичке индоктринације.
 
Теолошким факултетима и верским школама признаје се статус високошколских установа, са свим правима и дужностима које из тога произилазе.
 
Научно истраживачка делатност је апсолутно слободна а српска држава обавезна да је помогне у сваком погледу.
 
Демохришћанска странка Србије сматра да је приоритет наућних делатности повратак у међународне форуме и истраживацке пројекте.
 
Оснивање научних институција је слободно, а њихов основни циљ мора да буде контакт са младим стручним људима у земљи и расејању.
 
Сваки вид културног изражавања је слободан.
 
Културне институције финансирају се из државног буџета или приватних извора.
 
Демохришћанска странка Србије се залаже за повратак изворима српске културе, чија је основна карактеристика високи степен уметничког укуса.
 
Претпоставке за финансирање културних достигнућа, морају бити засноване на уметничкој вредности, стручности и националном доприносу.
 
Демохришћанска странка Србије се залаже за обезбеђивање најугледнијих статуса у друштву свим просветним, научним и културним посленицима. То је традиционална вредност српског народа и ми је не смемо изгубити.

Резиме

Падом  режима  Слободана Милошевића  2000 године и формирањем  самосталне  , независне  и

међународно  признате  државе  Србије  2006  године , оствариле  су се  две  изузетно значајне  тачке

политичког  програма  ДХСС .

Уставно , политичко ,економско и културно  устројство  Србије које  је  потом  установљено  не  одговара  у потпуности  начелима и мишљењу  ДХСС. Отуда  ДХСС  предлаже неколико  конкретних

идеја  промене  укупног  уређења  Србије у  следећем правцу :

1. Промена устава Србије у складу са  савременим европским   тежњама по којима  устав шредставља

својеврсну  и  врховну повељу о правима  грађана и највише  јемство  ограничења ,контроле и јавности

у раду  свих носилаца  државне  власти .


2. Најшира територијална  децентрализација  зтаснована  на општинској   самоуправи. Организација  аутономних  покрајина   је могућа  у сваком  случају у којем  се истовремено  испуне три услова : минимум  од милион  становника , подручје од  најмање 25.000 км2 и поѕитиван  исход  изјашњавања 

грађана  о аутономном  статусу / референдум /. Аутономне покрајине могу саме изабрати степен и обим

својих аутономчних  права  у сагласности са могућностима  које предвиђа  устав .Уставом одређена овлашћења   остају  у искључивој  надлежности  централних  органа  власти / шпански  модел /

 

3. Широка  територијална  децентрализација подразумева  поделу Србије на регионе  који се формира-

ју на бази  територијалних целина , броја  становника , природних  , економских , саобраћајних и других

специфичности . Реално је  да Србија  има  око  30  региона / области , округа , регија / који ће бити

адекватно  административно  уређени и организовани  превасходно водећи рачуна о интересима грађана  који  на тим  подручјима  живе .

Неопходно  је такође  редефинисати  територијалну  организацију  када  су општине  у питању , јер  поједина  насељена  места  по постојећем  систему потпуно  безразложно  имају  статус  општина.

 

Реално  је  да Србија има око  120  општина .

Сходно  оваквој  реорганизацији  Србија  изменом  устава треба  да  има  парламент  са  150  посланика

и то  парламент  који  ће бити  дводомни / веће  општина  са  120  посланика  и веће  региона  са  30 посланика ./ На  тај начин  свака  општина  имала  био по  једног посланика   а грађани  би знали  ко је

њихов  изабрани  представник .

 

4. Увођење  развијеног система прогресивног  опорезивања  прихода  појединаца и корпорација   

/ порески  разреди / у распону  од  0-85 % како би се обезбедила  укупна друштвена равноиправност у финансирању  јавних  трошкова .ПДВ , акцизе , царине и остали  виодви  дажбина  остају  као систем

линеарног  опорезивања .

5. Свеобухватна реформа   просветног  система / модернизација  , страни језици , компјутерско  образовање , главни и споредни предмети, развијање  талената код деце , слобода мишљења , драстично  упрошћени програми , изборност  предмета . Брза и ефикасна  реформа  високог  школства у складу  са модерним  европским  универзитетским  системом . Смањење  броја  државних  универзитета  и  факултета .

Београд , септембар  2009. године
Скупштина  ДХСС

Статут

На основу  члана  20. Статута Демохришћанске  странке  Србије, Скупштина Демохришћанске странкe   Србије  на  седници одржаној дана 12. септембра 2009. године , усвојила је измене и допуне  статута  ДХСС који  у пречишћеном  тексту гласи  

  

СТАТУТ  ДЕМОХРИШЋАНСКЕ   СТРАНКЕ  СРБИЈЕ

 

ДЕО

УВОДНЕ  ОДРЕДБЕ 

Предмет Статута

Члан 1 .

Овим Статутом Демохришћанске странке Србије ( у даљем  тексту  ДХСС)  уређују се назив и седиште странке, симболи визуелног идентитета, изглед печата странке и организационих јединица по територијалном принципу, програмски циљеви , услови и начин учлањивања и престанка чланства, права , обавезе и одговорности чланова, организација по територијалном принципу и унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања, заступање странке, поступак измена и допуна програма и статута и поступак доношења и измена других општих аката странке, остваривање јавности рада, начин одлучивања о удруживања странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству и спајања странке, начин финансирања странке, начин обављања унутрашње контроле финансијског пословања, лице одговорно за финансијско пословање, подношење извештаја и вођење књига странке и лице овлашћенои да контактира са надлежним органом, начин доношења одлуке о престанку рада, начин располагања имовином странке у случају престанка, као и друга питања од значаја за рад и деловање странке.  

 

Циљеви  и  начела  организовања  и деловања

Члан 2 .

Демохришћанска странка Србије је демократска политичка странка  слободних  грађана, заснована  на  принципима  модерних  европских  држава  и  идејама  хришћанске  демократије  на којима  почива  европска  цивилизација   а  које  подразумевају поштовање  човека , људског достојанства , права  и  слобода  независно  од  верске , расне и националне  припадности , политичких  уверења  и  социјалног  статуса , базирана  на  принципима  заштите  националних  интереса   грађана  Републике  Србије , одрживог и динамичног  развоја , владавине  права  и социјалне  правде , заштите  права својине , заштите  животне  средине  и  здравља  људи  .

ДХСС  не  прихвата  никакве  насилне , недемократске  и  тоталитарне  методе политичког  деловања.

Основни  циљ  Демохришћанске  странке  Србије  је афирмација  Србије  као  демократске државе и  пуноправног  члана  ЕУ  односно  припадње породици  европских држава   и народа . Да  би  тај циљ  био достигнут  ДХСС  се  залаже  за  правну државу , за  владавину права , за  борбу против криминала ,и корупције  при чему  ће  се  посебан  акценат  ставити  на борбу против кoрупције на нивоу  власти , за  фактички а  не начелно  слободно и независно  правосуђе , за  снажење  институ-ција уз максимално поштовање  принципа  поделе  власти , за  очување  територијалног  суверенитета  и интегритета  при чему КиМ   остају  нераскидиви  део целовите Србије , за чланство у евроатлантским  интеграцијама , за  максимално  поштовање  наших међуна-родних  обавеза , за   максималну  афирмацију  свих  људских и  грађанских слобода и права и пуне  толеранције  без  обзира  на  било какве разлике  по  било  ком  основу , за  неговање  добросуседских  односа  , за  афирмацију  права грађана  на  референдум  по свим важним  питањима  од јавног  значаја   у складу са Уставом  и  законом , за  покретање  производње, за  економске  реформе , за  социјалне  реформе   које  укључују  максималну   заштиту  угрожених категорија  становништва   , инвалида , болесних , хендикепираних , избеглица , прогнаника , темељне  реформе пензионог  система , школског  односно образованог  система , здравства и здравстевног  осигурања , пружање  перспектива  младим генерацијам , брига  за  наше  грађане у дијаспори  и  давање  бенефиција  за  повратак ,и  посебно  за  морални  преображај друштва  који подразумева  поштовање  свих осведочених  вредности  европске  цивилизације .

Ради  реализације  горе  наведених  циљева  ДХСС  сарађује  са  политичким  странкама , удружењима  и  асоцијацијама  у  земљи  и  иностранству .

Назив

Члан 3 .

Назив странке  је  ДЕМОХРИШЋАНСКА СТРАНКА СРБИЈЕ.

Скраћени назив је: ДХСС

Назив странке на енглеском језику гласи: CHRISTIAN DEMOCRATIC PARTY ofSERBIA     

Назив странке на француском језику гласи:  PARTI CHRETIEN DEMOCRAT de SERBIE    

 ДХСС има статус правног лица.

Седиште

Члан 4 .

Седиште  ДХСС  је  у  Београду .

Печат и знак

Члан 5 .

Печат ДХСС је округлог  облика пречника  30  мм са пуним називом странке  уписа- ним   по ободу печата  ћириличним  писмом , у доњем делу уписано је седиште странке, док је у средини  печата скраћени назив странке.

Печат територијалних организационих јединица ДХСС је округлог облика пречника  30  мм са пуним називом странке  уписа- ним   по ободу печата  ћириличним  писмом , у доњем делу уписана је територијална организациона јединица странке, док је у средини  печата скраћени назив странке.

Симбол визуелног идентитета је знак елипсастог облика са логом у средини на којем је ћириличним словима исписан скраћени назив странке и то на тај начин да се испод слова Д налазе два слова С која су окренута једно од  другог.

Крсна слава  ДХСС је Ђурђевдан.

Страначке  боје су  бордо  и  златно-жута.

Застава је бордо боје  са  називом  странке  и знаком  на средини, изведеним посебном  типографијом  у з латно-жутој боји.  Бордо  боја је  М -100 % , Y -100 %  C-60%  a  жута  :  Y – 100 %  , M  - 20 %

Члан  6 .

Представљање  и  заступање

Демохришћанска  странка  Србије  је  правно  лице  уписано у регистар  политичких  странака  који  води  надлежни  орган .

Демохришћанску   странку Србије  представља  и  заступа Председник  странке који у складу  са  статутом  може  овластити  и  друга  лица  да  заступају  и  представљају ДХСС.

II   ДЕО

ЧЛАНСТВО

Учлањење  и статус  

Члан  7.

Чланови ДХСС  могу бити сви пунолетни грађани који прихватају Програм и Статут странке, под условом да нису чланови друге политичке странке  и  да  по  својим  основним  моралним вредностима  нису  искомпромитовани , те  би  њихово  чланство наносило  штету  странци.

Чланство у ДХСС стиче се  потписањем  приступнице. 

Права  чланова

Члан 8.

Члан ДХСС  има право:

1. да равноправно учествује у раду  ДХСС;

2. да бира и да буде биран у органе странке у складу са одредбама овог Статута;

3.да се информише  о  свим активностима ДХСС;

4. да покреће иницијативе  и ставља предлоге;

5. да захтева заштиту од органа ДХСС у случају угрожености или повреде права која проистичу из чланства                         

6.  да остварује друга права у складу са статутом и другим општим актима ДХСС   

Дужности   чланова

Члан 9 .

Сваки члан Странке има дужност:

1. да заступа и остварује програмска начела и политичке ставове ДХСС у јавности;

2. да својим чињењем, држањем  или  изјавама  не нарушава углед ДХСС;

3. да поштује статутарне одредбе и одлуке органа ДХСС;

4. да плаћа чланарину у складу са одлуком надлежног органа ДХСС ; 

Почасно  чланство

Члан 10.

Својство почасног члана додељује се лицу које својим залагањем и деловањем у јавности оствари нарочити допринос остварењу основних циљева ДХСС, одлуком Главног одбора на предлог председника Странке, уз сагласност именованог лица.

Престанак чланства

Члан 11.

Чланство у ДХСС престаје:

1.иступањем;

2.ступањем у чланство друге политичке странке;

3.искључењем;

4. смрћу  

Искључење  из  странке

Члан 12.

Члан може бити искључен из ДХСС у следећим случајевима:

1. ако учествује у активностима политичке природе супротно одлукама органа странке

2. због битне повреде дужности члана  ДХСС  из  члана  9.  Статута

3. кандидовањем  на изборној листи, иступањем  или  приступањем посланичком или одборничком клубу противно одлуци надлежних органа странке

Образложени предлог за искључење подноси општински,градски, окружни или покрајински одбор, или члан Председништва ДХСС.

Одлуку о искључењу доноси Председништво ДХСС, већином гласова од укупног броја својих чланова.

Образложена  одлука  о  искључењу  се  доставља  искљученом  члану  који  има право да  уложи  приговор  Главном  одбору  у  року од 15 дана  од  дана  пријема одлуке о  искључењу. Главни одбор  разматра  приговор  на  првој  наредној седници  и  може  да  стави  ван  снаге  одлуку  о  искључењу.

III  ДЕО

ОРГАНИЗАЦИЈА  И  ОРГАНИ  СТРАНКЕ

Члан 13.

ДХСС је организован на територијалном принципу.

Организацију странке чине: општински огранци и одбори, градске, окружне и покрајинске организације на чијој територији  члан странке има пребивалиште, односно боравиште.

Члан 14.

Органи ДХСС су:

1. Скупштина

2. Главни одбор

3. Председник

4. Председништво

5. Председништво у ужем саставу

6. Извршни  одбор

7. Политички савет

8. Директор

9. Надзорни одбор

10. Демохришћанска омладина

 

Избор органа

Члан 15.

Избори  за  све  органе ДХСС  спроводе се тајним гласањем. Мандат изабраних органа чланова ДХСС трaје четри године а може се по потрeби и продужити.

Изузетно, избор органа се спроводи јавним гласањем уколико тако претходно одлучи орган који врши избор или именовање, осим у случају избора на Скупштини или скупштини органа територијалне организационе јединице.  

Начин одлучивања

Члан 16.

Сви органи ДХСС могу пуноважно да  заседају  и  одлучују, када је на седници органа присутно више од половине од укупног броја  свих  чланова органа,  а  одлуке  органа  су пуноважне уколико  је  за  њихово  доношење  гласала  већина  присутних  чланова органа на седници, изузев ако није другачије прописано овим Статутом.  

Јавност рада

Члан 17.

Рад свих органа у ДХСС  је јаван.

У изузетним случајевима јавност се може искључити или ограничити.

О искључењу или ограничењу јавности рада органа ДХСС  одлучује односни орган ДХСС. 

Статут, Програм и друга општа акта ДХСС учиниће се доступним јавности путем интернета, и на други погодан начин којим се остварује сврха јавности.

Скупштина странке

Члан 18.

Скупштина  је  највиши  политички  орган  Странке.

Скупштину чине:

-чланови Председништва,

- председници и потпредседници покрајинских, окружних, градских и општинских одбора,

- чланови  Главног  одбора,

-  Директор странке,

- чланови председништва Демохришћанске омладине,

- чланови Политиког савета који су чланови странке,

-  чланови Извршног одбора,

- чланови Надзорног одбора,

- чланови Владе и именована лица од стране Владе  у  државним органима и организацијама

- чланови покрајинског извршног  већа

- носиоци јавних функција у јединицама локалне самоуправе,

Члан 19.

Скупштина се сазива најмање једном у две године.

Скупштину може сазвати:

1. Председник странке

2. Главни  одбор  одлуком  већине  од  укупног  броја  чланова.

Члан 20.

Скупштина:

1. усваја Програм и измене и  допуне Програма ДХСС 

2 .усваја Статут и измене и допуне Статута

3. разматра и усваја извештај Главног одбора о раду странке између два заседања

4. бира и разрешава председника странке, заменика председника странке и потпредседнике странке

5. доноси одлуку о статусним промена ДХСС , престанку њеног рада и правном и  имовинском следбеништву

6. усваја пословник о свом раду

Главни одбор

Члан 21.

Главни  одбор  је највиши орган  странке  између  две скупштине и у том периоду утврђује и води  политику  странке  у  складу  са  одлукама  Скупштине  и  доноси најважније политичке  одлуке. 

 

Састав  Главног  одбора

Члан  22.

Главни одбор чине:

1.            председник , заменик и потпредседници ДХСС

2.            председник и  потпредседник  Извршног  одбора ДХСС

3.            председник  и  потпредседник  Политичког  савета  ДХСС 

4.            директор Странке

5.            председници покрајинских одбора

6.            председници окружних одбора

7.            председници градских одбора

8.            председници општинских одбора

9.            посланици  у Народној скупштини Републике Србије  и посланици Скупштина Аутономних покрајина

10.          чланови Владе и именована лица од стране Владе  у  државним органима и организацијама

11.          чланови покрајинског извршног  већа

12.          носиоци највиших функција у локалној власти (председници општина и градоначелници, председници  скупштина општина и скупштина градова)

13.          председник  Демохришћанске омладине  

14.          кооптирани чланови, и то највише 10% од укупног броја чланова Главног Одбора, о чијем избору одлучује Главни одбор на предлог Председника странке

Надлежност  Главног  одбора

Члан 23.

Главни одбор:

1. сазива Скупштину ДХСС ,

2. утврђује предлог дневног реда и пословника о раду скупштине ,

3. утврђује извештај о раду странке у периоду између две скупштине ,

4. утврђује предлог статута ДХСС, као и његових измена и допуна ,

5. утврђује предлог програма ДХСС као  и  његових  измена  и  допуна ,

6. на  предлог председника ДХСС бира  председника  и  чланове  Извршног  одбора  ДХСС ,

7. бира и разрешава Директора ДХСС ,

8. бира и разрешава Председника политичког савета ДХСС ,

9. одлучује о учешћу ДХСС  на изборима на свим нивоима ,

10. одлучује  о  учешћу  у  власти  на  свим  нивоима ,

11. утврђује изборне листе кандидата за народне посланике и друге непосредне изборе осим  локалних  избора,

12. утврђује задужења потпредседника ДХСС ,

13. одлучује о именовању посланика са изборне листе,

14. усваја изборни програм ДХСС ,

15. усваја  извештаје  Извршног  одбора  ДХСС ,

16. усваја извештаје Директора ДХСС и других органа ,

17. именује састав Надзорног одбора,

18. образује радна тела и радне комисије ,

19. доноси коначну одлуку по приговору на одлуку о искључењу из чланства ,

20. доноси акте којима се ближе уређује организација и рад органа ДХСС ,

21. доноси пословник о спровођењу избора за органе које бира скупштина странке ,

22. доноси правилник о раду посланичких и одборничких група (клубова) ,

23. доноси акте о финансијском и материјалном пословању ДХСС ,

24. доноси пословник о свом раду ,

25. доноси  одлуку  о удруживању  ДХСС  у  шире  политичке  савезе- коалиције у  земљи  и иностранству  и евенуталном  спајању- фузији ДХСС  са другом политичком  странком,

26.  обавља друге послове и доноси одлуке у складу са овим Статутом и општим актим ДХСС

Сазивање  и  одржавање седница  Главног  одбора  ДХСС

Члан 24.

Главни одбор сазива Председник странке  или најмање једна половина укупног састава  чланова  Главног  одбора.

Главни  одбор  одржава  седнице по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Странке

Члан 25.

Председник странке:

1. представља и заступа странку у земљи и иностранству;

2. спроводи политику Странке

3. руководи страначком организацијом, усклађује функционисање њених органа и одвијање њених активности;

4. сазива и председава седницама Главног одбора и Председништва Странке;

5. сазива Скупштину странке;

6. одговоран је за спровођење одлука Скупштине и Главног одбора;

7. предлаже Главном одбору кандидата за Директора странке;

8. предлаже  Главном  одбору кандидата  за  председника  Извршног одбора  ДХСС

9. предлаже Главном одбору кандидата за председника Политичког савета странке;

10.предлаже Главном одбору кооптирање његових нових чланова Главног одбора;

11. изузетно, сазива седницу сваког органа Странке;

12. даје пуномоћје за заступање странке пред судом и другим државним органом.

13. обавља друге послове у складу са овим Статутом и овлашћењем Главног  одбора

Заменик  председника  и Потпредседници  ДХСС  

Члан 26.

У  ДХСС се бира заменик председника ДХСС, на предлог председника ДХСС.

Заменик председника ДХСС  има  права  и  обавезе  потпредседника ДХСС.

Заменик председника странке замењује председника сранке у обављању права и дужности предедника странке, у случају одсуства или спречености председника странке, и у другим случајевима по овлашћењу председника странке.

Потпредседници  обављају  послове  и  задатке које одреди Главни одбор, на основу предлога Председника ДХСС.

ДХСС  има два  Потпредседника. 

Избор Председника, Заменика председника и Потпредседника Странке  

Испитивање поверења

Члан  27.

У случају битног нарушавања статутарних обавеза, битног прекорачења овлашћења или  битног нарушавања угледа ДХСС , може  се ставити  предлог за изгласавање неповерења  и  суспензију Председника или Потпредседника странке. Овај предлог може ставити 30 општинских одбора или Главни  одбор  ДХСС. Одлуку по овом предлогу доноси Скупштина  ДХСС  тајним  гласањем већином гласова од укупног  састава.

У случају изгласавања неповерења Председнику ДХСС, Главни одбор бира привременог Председника ДХСС. У овом случају сазива се Скупштина ДХСС најкасније у року од три месеца од дана доношења одлуке о изгласавању неповерења.

Председништво

Члан  28.

Председништво ДХСС  чине:

1.            Председник ДХСС  ,

2.            Заменик председника и потпредседници  ДХСС ,

3.            Директор ,

4.            Председседник  Извршног одбора ДХСС ,

5.            Председник Политичког савета ,

6.            Председници покрајинских одбора ,

7.            Председници градских одбора,

8.            Председници окружних  одбора,

9.            Председник Демохришћанске омладине

Члан 29.

Председништво:

1.            извршава одлуке Главног одбора  ДХСС ,

2.            утврђује и води политику ДХСС  између две седнице Главног одбора ,

3.            утврђује предлоге одлука и аката које доноси Главни одбор и врши припрему седница Главног одбора ,

4.            доноси програм ширења и развијања организације странке и даје општа упутства о организационим питањима,

5.            именује и разрешава чланове Политичког савета ДХСС ,

6.            именује и разрешава портпарола ДХСС ,

7.            ставља ван снаге поједине одлуке органа странке које нису у сагласности са одлукама Председништва и Главног одбора,

8.            подноси извештаје Главном одбору ,

9.            доноси одлуку о искључењу из ДХСС ,

10.          доноси одлуку по приговору на одлуку о одбијању чланства ,

11.        покреће поступак за распуштање  Општинског, Градског Окружног или Покраинског одбора

12.          доноси одлуку о распуштању Општинског, Градског Окружног или Покраинског одбора,

13.          доноси одлуку о суспензији председника  одбора организационих територијалних јединица

14.          формира изборне штабове за  изборне кампање на свим нивоима осим локалних избора ,

15.          утврђује план и програм изборне кампање ,

16.          доноси одлуку о организацији и систематизацији Секретаријата странке

17.          доноси пословник о свом раду .

 Председништво  ДХСС у ужем саставу

Члан 30.

Председништво у ужем саставу чине Председник и Потпредседници странке, Директор, председници покрајинских одбора и председник Политичког савета.

Председништво у ужем саставу редовно заседа,  разматра  и  заузима  ставове  поводом  текућих политичких  питања, без  овлашћења  доношења  одлука  из надлежности Председништва  ДХСС .

Извршни  одбор

Члан  31.

Извршни  одбор  је  оперативни  орган  ДХСС .

Извршни  одбор има  председника  и  осам   чланова  које  бира Главни одбор странке.

Председника  Извршног одбора бира Главни одбор ДХСС  на  предлог  председника  ДХСС .

Извршни  одбор  обавља  оперативне  послове  ДХСС  које  на  њега из  оквира  своје  надлежности  пренесе  Председништво  ДХСС .

Извршни  одбор  ДХСС  доноси  Пословник о свом  раду.

Политички савет 

Члан 32.

Политички савет је орган ДХСС који разматра сва политичка питања од интереса за ДХСС, прати  рад  државних  органа  у појединим  областима,  и  органима  ДХСС подноси  предлоге , иницијативе  и  даје  мишљења.

Политички савет  има 9 чланова.

Начин рада и друга питања од значаја за рад Политичког савета уређује се Пословником о раду Политичког савета.  

Члан Политичког савета може бити лице које није члан странке.

Директор

Члан 33.

Директор странке је оперативно-политички орган странке који се стара о организацији странке и спровођењу одлука Председништва ,  Главног одбора и  Извршног  одбора ДХСС  

Директор странке:

1.            стара се о организацији странке;

2.            врши надзор над функционисањем органа територијалних  организационих јединица странке;

3.            стара се о приходима и расходима странке;

4.            руководи пословањем странке, обавља унутрашњу финансијску контролу, надлежним институцијама доставља извештаје, стара се о пословним књигама и евиденцијама;

5.            руководи радом Секретаријата странке;

6.            стара се о јединственом списку чланова странке;

7.            издаје чланске карте

8.            стара се о законитости рада стручних и административних служби Секретаријата Странке

9.            обавља друге послове у складу са овим Статутом и по овлашћењу и налогу Председништва,  Председника и  Извршног одбора  ДХСС .

Директора странке има права и обавезе у складу са законом.

Директора странке именује и разрешава Главни одбор на предлог Председника Странке. 

Секретаријат  ДХСС

Члан 34.

Секретаријат странке чине стручне и административне службе, организоване на основу одлуке Председништва странке.

Надзорни одбор 

Члан 35.

Надзорни одбор је орган надлежан  за  остваривање  унутрашње контроле финансијског пословања и начина управљања и располагања имовином ДХСС.

Надзорни одбор уређује начин остваривања увида чланова ДХСС у приходе и расходе ДХСС.

Надзорни одбор чини председник, заменик председника и три члана, које именује Главни одбор.

Чланство у Надзорном одбору је неспојиво са функцијом у Председништву ДХСС.

Надзорни одбор подноси Годишњи извештај Главном одбору.   

Демохришћанска омладина  

Члан 36.

Демохришћанску омладину чине чланови странке до 28 година старости а која се организује у оквиру Странке.

Демохришћанска омладина је самостална у свом раду, у оквирима Програма и других програмских аката и политичких ставова Странке.

Организација и начин рада Демохришћанске омладине уређује се одлуком коју доноси Скупштина Демократске омладине, а производи дејство на основу потврде Председништва странке о сагласности са обавезама из претходног става.

IV  ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  ДХСС

Члан 37.

ДХСС спроводи своју политику на општинском, градском, окружном и покрајинском нивоу кроз територијално организационе јединице и то:

  1. Општинске огранке
  2. Општинске   одборе  и Месне  одборе
  3. Градске организације
  4. Окружне организације
  5. Покрајинске организације

Општински огранак

Члан 38.

Општински органак се образује ради вођења политике странке на територији општине.

Oпштински огранак чине сви чланови странке са територије општине.

Органи општинског огранка чине: Скупштина, општински одбор и председник општинског одбора.

Скупштина  општинског  огранка

Члан  39.

Скупштина општинског огранка:

-          одлучује о извештају о раду који подноси председник општинског одбора

-          бира и разрешава председника општинског одбора

-          доноси Пословник о раду

-          разматра питања од значаја за рад странке на територији општине

Општински одбор

Члан 40.

Општински одбор руководи радом општинског огранка.

Општински одбор чине:

-  председник општинског одбора

- потпредседник општинског одбора

- чланови општинског одбора

- председник месног одбора

- шеф одборничке групе у скупштини општине

- носиоци јавних функција у органима општине

 

Надлежност Општинског одбора

Члан 41.

Општински одбор:

- организује рад странке на територији општине

- води политику странке на територији општине

- спроводи одлуке странке на својој територији

- именује изборни штаб, организује и спроводи кампању на својој територији

- одлучује о броју месних одбора, као и о образовању и распуштању месних одбора

- предлаже кандидате за органе и тела која се бирају на Скупштини странке и на градским, окружним и покрајинским скупштинама.

- предлаже кандидата за председника општине

- утврђује листу кандидата за одборнике општине

- предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије

- обавља друге послове на основу овог Статута и одлука Главног одбора и Председништва ДХСС 

Надлежност и спровођење избора за органе општинскиг огранака, као и сва друга питања која су од значаја за рад органа општинског огранка уређују се Правилником о територијалној организацији и Правилником о спровођењу избора за органе ДХСС, и другим општим актима странке. 

 

Месни   одбор

Члан 42.

Општински одбор може да оснива месне одборе за деловање у деловима општине (село, насеље, кварт и сл.).

Месне одборе чине председник и чланови које именује општински одбор.

Градска организација

Члан 43.

Градска организација се образује ради спровођења политике странке на територији града.

Органе градске организације чине: Скупштина, Градски одбор и Председник Градског одбора.

Надлежност Градског одбора

Члан 44.

Градски одбор:

-          Води политику странке на својој територији

-          стара се о координацији активности општинских одбора и ширењу и јачању страначке организације на свом подручју

-          утврђује листу кандидата за локалне изборе за органе града

-          утврђује расподелу функција у органима града

-          подноси предлоге Председништву странке

-          стара се о организацији изборних активности на свом подручју

-          доноси пословник о свом раду, уз сагласност Главног одбора

-          Спроводи одлуке странке на својој територији

-          Предлаже кандидата за градоначелника

-          Потврђује листе кандидата за градске  одборнике на својој територији

-          Утврђује листе кандидата за градске одборнике и предлаже посланике са своје територије

-           Подноси иницијативу Председништву  странке  за распуштање општинских одбора

Надлежност, састав, избор и опозив органа градске организације као и поступак спровођења избора за органе градских организација ближе се уређује  Правилником о територијалној организацији и Правилником о спровођењу избора за органе ДХСС, као и другим општим актима странке.

Окружна организација

Члан 45.

Окружна организација образује се ради вођења политике странке за подручје округа, на основу државне административно-територијалне поделе Републике Србије.

Органи окружне организације чине Скупштина, Окружни одбор и Председник окружног одбора.

Окружни одбор

Члан 46.

Окружни одбор:

-          Води политику странке на својој територији

-          Спроводи одлуке странке на својој територији

-          подноси предлоге Председништву странке

-          стара се о организацији изборних активности на свом подручју

-          доноси  пословник  о свом раду, уз сагласност Главног одбора

-          Предлаже кандидате за посланике са своје територије

-          Подноси иницијативу за  распуштање градских и општинских одбора

Надлежност, састав, избор и опозив као и спровођење избора за органе окружне организације ближе се уређује Правилником о територијалној организацији и Правилником о спровођењу избора за органе ДХСС, као и другим општим актима странке.

Покрајинска организација 

Члан  47.

Покрајинска организација се образује ради вођења политике странке на територији Покрајине.

Органе  покрајинске организације чине Скупштина, Покрајински одбор и Председник Покрајинског одбора.

 

Покрајински одбор

Члан 48.

Покрајински одбор:

-          Води политику странке на својој територији

-          Спроводи одлуке странке на својој територији

-          утврђује Програм странке за покрајину, на основу програма и општих политичких ставова странке

-          доноси изборни програм за покрајинске изборе

-          организује и спроводи изборне активности за покрајинске изборе

-          предлаже Главном одбору листу кандидата за посланике покрајинске скупштине

-          утврђује начин учешћа у органима власти покрајине

-          предлаже Извршном одбору распуштање градских одбора на територији Покрајине

-          обавља и друге послове и задатке које повери Главни одбор

-          Подноси иницијативу за  распуштање окружног, градског или општинског одбора

Надлежност, састав, избор и опозив као и спровођење избора за органе покранијске организације ближе се уређује  Правилником о територијалној организацији и Правилником о спровођењу избора за органе ДХСС, као и другим општим актима странке.  

 

V. МАТЕРИЈАЛНО  ПОСЛОВАЊЕ 

Извори  прихода

Члан 49.

Средства за финансирање својих активности странка стиче из јавних и приватних извора у складу са законом и то:

Јавне изворе чине средства из буџета Републике Србије, буџета јединице територијалне аутономије и буџета јединице локалне самоуправе, одобрена за финансирање редовног рада политичке странке и трошкова изборне кампање.

Приватне изворе чине: чланарина, прилози правних и физичких лица, приходи од промотивних активности политичке странке, приходи од имовине политичке странке и легати.

 

Одлуку о чланарини и висини чланарине доноси Главни одбор на предлог Директора ДХСС.

Члан 50.

Акте којима се ближе уређује начин материјалног и финансијског пословања Странке у складу са законом, доноси Главни одбор ДХСС.

Члан 51.

Директор ДХСС је одговорно лице за материјално и финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и контактирање са надлежним државним органима у овој области, у складу са законом.

Директор ДХСС може да овласти друго лице за обављање поједних послова из овог члана Статута.

Материјално и финансијско пословања се ближе уређује општим актима које доноси Главни одбор ДХСС.

VI   ДЕО

ОПШТИ   АКТИ  ДХСС

Члан  52.

Општи акти ДХСС  су :

1. Статут

2. Пословник  о  раду  Скупштине  ДХСС

3. Пословник Главног одбора ДХСС

4. Пословник  Извршног одбора ДХСС

5. Правилник  о чланарини ДХСС

6. Правилник  о  територијалној  организацији  ДХСС

7. Правилник  о  спровођењу избора за органе ДХСС

8. Правилник  о раду  Демохришћанске  омладине

9.Правилник  о дисциплинској  одговорности

Пословнике  доноси  орган  чији  се  рад  тим  пословником  регулише а правилнике   доноси  Главни  одбор ДХСС  по  поступку  који је  регулисан Пословником  о раду  Главног одбора ДХСС  већином  гласова  чланова Главног одбора.

 VII  ДЕО

ПРЕЛАЗНЕ  И ЗАВРШНЕ  ОДРЕДБЕ

Престанак рада

Члан 53.

Демохришћанска  странка Србије  може  донети  одлуку  о престанку  рада на Скупштини

Странке.

Одлуку о престранку рада странкеможе  донети две трећине чланова Скупштине странке а изузетно Главни одбор странке. 

Одлуком  о престанку  рада Скупштина  или Главни одбор ће  одлучити и о имовини  ДХСС .

Усвајање  и измена и допуна статута  ДХСС

Члан  54.

Поступак  за  измену  и допуну статута ДХСС могу  покренути  Главни  одбор или Председнишптво  ДХСС .

Одлука   о покретању  поступка за измене и допуне  статута   садржи   разлоге и састав Статутарне комисије  која  израђује преднацрт и упућује  га на  расправу  свим органима ДХСС  која  траје  најмање  30 дана.

Након  завршене  расправе   статутарна  комисија  сачињава  нацрт  статута  који упућује  Главном  одбору на  разматрање.

Главни  одбор  ДХСС након  разматрања  свих амандмана  сачињава  предлог  статута  и упућује  га  Скупштини  која  га у целини  усваја  већином  гласова присутних  чланова .

Усклађивање општих аката са Статутом

Члан  55.

Општа акта странке из члана 52. Статута, а ради усклађивања са овим Статутом, надлежни органи странке донеће најкасније у року од 6 месеци од дана одржавања наредне седнице Скупштине странке.

Ступање на снагу

Члан 56.

Ове измене и допуне  статута  ступају  на снагу  даном  доношења.

 

 

У  Београду ,                                                                                     Председник Скупштине

12. 09.2009 године                                                                                  Предраг Савић      

 

Историјат

ДЕМОХРИШЋАНСКА CTРАНКА СРБИЈЕ 

Демохришћанска странка Србије је основана 6.maја 1997. године. 

Као свој врховни интерес ДХСС истиче демократску парламентарну државу организовану према највишим стандардима европске демократије. 

Били смо оснивачи Савеза за промене и ДОС-а. 

Дали смо велики допринос демократској промени власти 5. октобра. 

Били смо парламентарна странка на свим нивоима од 2000. – 2004. године и имали министре у првој демократској влади Србије – Влади Зорана Ђинђића. 

Залагали смо се и залажемо се: да се исправе историјске неправде, да Србија буде суверена држава која ће имати модеран устав, са системом поделе власти афирмацијом владавине права, новим културним моделом, моралним препородом, еманципацијом, економским и социјалним реформама у чијем ће седишту бити човек задовољан што живи у Србији. 

То је наш однос према прошлости, садашњости и будућности. 

За Демохришћанску странку Србије најважнија ствар у Србији данас је нови национални програм. То нису митови и легенде. То није историја. То нису пркос инат, свађе са целим светом, приче о завери против Србије и српског народа, новом светском поретку који је против православља и остале заблуде којима нас замајавају. 

Нови национални програм је борба за бољи живот, достојан човека, грађанина Европе, Србија у којој ће људи бити срећни што у њој живе. Нови национални програм у седиште треба да стави човека који ће волети своју земљу Србију јер му она пружа оно што му треба: стандард, мир и сигурност. 

Оно чему у наредном периоду сви треба да тежимо јесте такво друштво у коме се подразумева да људи живе од свог рада, да пензионери имају пензије, инвалиди инвалиднине, болесни болнице и лекове, деца дечје додатке, да људи живе у кућама и становима да избеглице и прогнаници имају смештај достојан човека. 

Део нашег програма је испуњен: 

Србија је самостална држава за шта се залажемо још од 2001. године. 
Србија је вратила своје државне симболе за шта се пре много година, прва и једина званично залагала ДХСС 
Донет је закон о рехабилитацији, као и Закон о враћању имовине црквама и верским заједницама 
Још није донет Закон о отварању досијеа које смо предложили такође пре много  година 


Ми нисмо лагали да би добили гласове, увек смо говорили истину ма колико она била болна. 

Нисмо заговарали лажни патриотизам, лажни легализам и јефтину социјалну демагогију. 

Говорили смо увек и само истину, били одговорни, часни и поштени. Такви смо и данас. 

Не продајемо се тајкуним, не правимо тајне дилове. 

Ми смо бескомпромисни борци за европску, поштену, бољу и лепшу Србију. 

Тако ћемо и наставити.

Корисни линкови

ГОПАК СРБИЈА

http://gopacsrbija.wordpress.com/

УЈЕДИЊЕНЕ НАЦИЈЕ

http://www.un.org/en/

Уједињени Народи или Уједињене Нације је свјетска организација са сједистем у New Yorku.

Текст Повеље усвојене на конференцији представника педесет земаља у Сан Францисцу 1945. године: У уводном дијелу тог документа између осталог се каже :"Ми, уједињени народи, одлучни смо сачувати будућа покољења од ужаса рата, који је два пута у току нашег живота донио човјечанству неописиве патње, и потврдити вјеру у основна права човјека, у достојанство и вриједност људске личности, у равноправност мушкарца и жене, великих и малих народа. Одлучни смо створити увјете под којима би се одржали права и поштивање обвеза што настају из уговора и других извора међународног права те радити на постизању друштвеног напретка и бољих животних увјета у све већој слободи."

Повеља је промовисала основне циљеве Уједињених народа: одржање међународног мира и сигурности, развијање пријатељских односа на темељу поштовања равноправности и самоодређења народа те сурадњу у рјешавању економских, социјалних, културних и хуманитарних тешкоћа. Уједињени народи ће усклађивати дјелатност различитих народа у остваривању тих циљева. Уједињени народи су од Другог свјетског рата, без обзира на своју несавршеност и неуспјехе многих потхвата, оправдали своје постојање и показали се незамјењивом иниституцијом међународне сурадње, очувања свјетског мира и сигурности.

ЕВРОПСКА УНИЈА

http://europa.eu/index_en.htm

Европска унија (скраћено: ЕУ) је унија (заједница) двадесет осам европских држава. Унија је оформљена под садашњим именом Уговором о Европској унији (више познатим под именом Мастрихтски уговор) 1992. године. Многи аспекти ЕУ су постојали и прије потписивања овог уговора, преко разних организација оформљених педесетих година двадесетог вијека.

Политичке активности Европске уније се испољавају у многим сферама, од политике здравства и економске политике до иностраних послова и одбране. У зависности од развијености сваке земље понаособ, организација Европске уније се разликује у различитим областима. ЕУ је дефинисана као федерација у монетарним односима, агрокултури, трговини и заштити животне средине; конфедерација у социјалној и економској политици, заштити потрошача, унутрашњој политици; и као међународна организација у спољној политици. Главна област на којој ЕУ почива је јединствено тржиште које се базира на царинској унији, јединственој монети (усвојеној од стране 12 чланица), заједничкој агрокултурној политици и заједничкој политици у сфери рибарства.

29. октобра 2004, предсједници и премијери европских држава донијели су први устав Европске уније, који тренутно чека ратификацију појединачно сваке земље потписнице

ЕПП - Европска народна партија

http://www.epp.eu/

Европска народна партија (European People's Party;Europäische Volkspartei;Parti Populaire Européen;Partito Popolare Europeo;Partido Popular Europeo) скраћено ЕПП је највећа транснационална европска политичка странка. Она окупља хришћанско-демократске и либерално-конзервативне странке у Европској унији.

ЕПП основана је 8. јула 1976. у Лукcембургу. Седиште организације је у Бриселу. Европска народна партија има 71 чланица из 38 земаља. Пуноправне чланице су демохришћанске и конзервативне странке из земаља Европска уније, а придружене су из Швајцарске, Норвешке и Србије, поред њих постоје и странке са положајем посматрача из целе Европе.

CDU - Хришћанско-демократска унија

http://www.cdu.de/

Хришћанско-демократска унија (њемачки, Christlich-Demokratische Union, CDU) је конзервативна политичка странка десног центра у Њемачкој. Лидер странке је актуелни канцелар Немачке Ангела Меркел.

CDA

https://www.cda.nl/

НАРОДНА СКУПШТИНА

http://www.parlament.gov.rs

Народна скупштина Републике Србије је највиши законодавни орган у Србији. Састоји се од 250 посланика, који се по Уставу бирају на слободним и тајним изборима на мандат од четири године.

ОТВОРЕНИ ПАРЛАМЕНТ

http://www.otvoreniparlament.rs/politicari/olgica-batic/

 

Контакт

Адреса: Теразије 14, Београд 11000
Ел.пошта: info@dhss.rs
Телефон: +381 (11) 3620 407, 3620 411
Факс: +381 (11) 3620 297