Олгица Батић ДХСС - СПО

07.05.2015.
Шеста седница Првог редовног заседања (2015), Закон о заштити права на суђење у разумном року (претрес у појединостима) (2015)

Наиме, када се ради о амандману који је поднео мој уважени колега Неђо Јовановић, реч је о једном квалитетном, како тексту амандмана, тако и његовом образложењу и чини ми се да на свеобухватнији, потпунији, прецизнији начин дефинише предметни члан 5. самог текста Предлога закона.
У 1. ставу тог истог члана текста Предлога закона каже се – приговор и жалба могу да се поднесу док се поступак не оконча. Мислим да је то кључно зашто би се требало размислити о прихватању решења из амандмана колеге Неђе Јовановића.
Наиме, што се тиче саме правоснажности, сви знамо да је судска одлука та која на ауторитативан начин регулише понашање странака у пресуђеној страни. Он истовремено мора да буде и избор правне сигурности. То, такође, знамо, а то може само уколико је регулисање правног односа судском одлуком коначно и не измењено. Закон делује према сваком. Судска одлука је закон који се примењује на конкретан спорни однос између конкретних странка и за те странке представља тзв. својеврсни индивидуални закона за решење спорног односа.
Да би судска одлука имала све ове наведене квалитете, она мора да поседује сигурност, мора да поседује извесност у њеној непримењивости, мора да поседује ауторитет. Управо је то оно што судској одлуци даје институт правоснажности. Између окончаног поступка и између правоснажног окончаног поступка не стоји знак једнакости јер то никада нису били синоними.
Уколико окончате поступак може значити и да је донета судска одлука која има одређени ауторитет. Окончати поступак може значити и објавити судску одлуку која везује суд. Окончати поступак може значити и доставити судску одлуку која делује и према странкама, али све то значи окончати поступак, а то значи такође да у тој фази поступка се ради о одлуци која није правоснажна. Из тих разлога мислим да још једном треба размислити о усвајању амандмана који је поднео мој колега Јовановић. Хвала.